Enhetsleder for vann i Skien kommune. Rune Sundvall, er sikker i sin sak.

Han møter TA i enden av Stensrudsvingen i Skien der den nye vannledningen koples inn i en kulvert/kum med videre forbindelse ned til elva. Den gamle hovedvannledningen er fra 1960-tallet.

Arbeidet begynte tidligere i 2022 og skal etter planen være ferdig i løpet av året.

Utfordringer

– Hele Skien, inkludert Gulset, vil nyte godt av den nye vannledningen som er større enn den gamle, forteller Rune Sundvall.

Den nye er 600 mm, den gamle 500 mm (millimeter).

Forsyningen av vann skjer fra behandlingsanlegget i Steinsvika – kilde er Norsjø.

Utfordringer er blant annet å bedre overføringskapasiteten og sikkerheten i vannforsyningen mellom Steinsvika og Tangeråsen og bedre kapasiteten i Kjørebekk-området.

Utbedringene koster flere titalls millioner kroner. De som tror at vanngebyret vil bli mindre, må tro om igjen.

30 prosent vanntap

Teknisk sjef Andreas Tengelsen, kommunalteknikk, opplyser om at Skien kommune i dag har et vanntap på 30 prosent, dette inkluderer tap både på kommunale vannledninger og private stikkledninger.

Han opplyser videre:

– Det jobbes aktivt med å lokalisere lekkasjer og det bygges stadig ut nye måle- og overvåkingspunkter på ledningsnettet. Lekkasjelytting er krevende arbeid og forholdene endrer seg raskt på et gammelt ledningsnett.

– Lekkasjer kommunen finner på eget ledningsnett utbedres av kommunen selv, men om lekkasjen oppdages på privat vannledning sender kommunen ut pålegg om utbedring til byggeier. Alle bør også sjekke at ikke det renner i sisternen på toalettet og lignende for å unngå unødig bruk av vann.

Kommunen har en ambisjon å redusere lekkasjene, men at det skal gå i null er ikke forventet.

– Ledningsnettet i de fleste byer i Norge er dimensjonert og utformet til å dekke både brann- og drikkevann, dette innebærer at vannet vil få for lang oppholdstid i ledningsnettet til å holde god kvalitet dersom man skulle klare å oppnå null lekkasje.

Sabotasje og terror

Dette med stans eller svikt i vannforsyningen er noe som kommer opp i bystyret denne uka, og det er en del av: «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Skien kommune 2022».

Under punkt 11 A, «Svikt eller stans i vannforsyningen, heter det:

«Brann i det elektriske anlegget i Steinsvika eller stort brudd på pumpeledning mellom Steinsvika og Tangeråsen, eller utløpsledningen fra Tangeråsen mot sør. Vannproduksjonen stopper i flere uker.

Sabotasje eller terrorhandlinger knyttet opp mot Vannverkets renseanlegg, vannhøydebasseng eller hovedvannledninger».

Andre årsaker:

* Kortslutning eller annen feil i det elektriske anlegget

* Brann i pumper, maskiner, trafoanlegg eller strømutfall

* Ledningsbrudd på hovedvannledninger av ulike årsaker

De sårbare blir prioritert

Videre heter det at vannforsyningen kan stoppe opp i noen dager til flere måneder.

Hva er gjør en da? Reservannkilder må i drift. «Vannstrømmene i nettet må stilles om for å prioritere sårbare abonnenter som sykehus og sykehjem. Kokepåbud vil bli nødvendig i enkelte områder.»

Vann må lånes av nabokommunene. Det blir restriksjoner på bruk av vann.

Samfunnsmessige økonomiske tap: 5 til 50 millioner kroner.

Kommunal tjenesteområder rammes og næringsvirksomhet.

I handlingsprogrammet til Skien kommune kommer det fram av hver innbygger bruker cirka 200 liter vann til husholdningsformål hvert år.

Foruten vannlekkasjer er gamle rør en utfordring.

Kjerneoppgave nummer én: «Sikker vannforsyning, uten avbrudd og med trygg kvalitet, til innbyggere og næringsliv».