Det er de galopperende byggeprisene som gjør at Fremskrittspartiet nå er bekymret for om det i hele tatt er mulig å realisere Ibsen besøkssenter og biblioteket innenfor de rammene bystyret har vedtatt. Partiet frykter at kostnadene kan bli både 500 og 600 millioner kroner.

– Vi er bekymret for framdriften for Ibsen besøkssenter i relasjon til økte bygge kostnader, sier gruppeleder Jørn Inge Næss og Kim Kise.

– Vi synes det er fornuftig å ha en plan B for å sikre at et Ibsen besøkssenter står klart i god tid før Ibsen jubileet i 2028. Det er positive signaler for betydelige statlige bidrag for å realisere Ibsen satsingen og jubileet, og Ibsens internasjonale fokus vil kunne gi ytterligere finansiering fra EU.

Meierikvartalet

Partiet håper at det skal være mulig å bygge både bibliotek og besøkssenter der bystyret har vedtatt dette, ved Ibsenhuset. Men ønsker at kommunen skal sikre seg gjennom å ha en plan B.

– Meierikvartalet, som var en god nummer to i arkitektkonkurransen, er nå godt i gang med prosjektering av nybygg og restaurering. Vi bør få vurdert muligheten av å utnytte arealer her til et besøkssenter, dersom det skulle vise seg at vi ikke finner å kunne gjennomføre det pågående prosjektet slik vi i utgangspunktet har vedtatt og ønsker, sier de to.

– Avstanden fra Meierikvartalet til Ibsenhuset og et nytt bibliotek vil være minimal og det vil bli fullt mulig å benytte Ibsenhusets fasiliteter til møter og kurs/konferanser. Vi ønsker derfor at kommunen tar kontakt med Meierikvartalet Skien AS med sikte på å få vurdert en mulig innpassing av Ibsen besøkssenter i kvartalet. Det forutsettes at en videre vurdering av dette vil medføre betydelig lavere priser enn i forslaget til investeringsramme for prosjektet, sier Næss og Kise.

Ingen omkamp

Begge de to understreker at dette ikke er et forsøk på en omkamp, men rett og slett at kommunen må se på alle muligheter for å realisere besøkssenteret, hvis det som allerede er vedtatt ikke lar seg gjøre.

– Ibsens jubileum i 2028 er viktig for å realisere besøkssenteret og for å skape synergier for reiseliv, kultur, attraksjon og betydningen dette senteret vil ha for næringsutvikling. Vi støtter at det arbeides videre med en skissefase for bibliotek og besøkssenter høsten 2022. Vi støtter også at det arbeides videre med prosjektering og fastsetting av endelig investeringsramme og politisk behandling første kvartal 2023.

Bekymret

– Det vi er bekymret for er at kostnadene skal føre til at vi ikke klarer å realisere dette viktige prosjektet. Det er derfor behov for å få en nøye gjennomgang av prisbildet og framdrift for det vedtatte prosjektet lokalisert ved Ibsenhuset, før endelig klarsignal blir gitt. Det er stor risiko for at man ikke klarer å redusere kostnadene så mye som trengs for å holde seg innenfor den rammen bystyret har bestemt, uten å bearbeide hele konseptet, med de utsettelser det kan medføre, sier Jørn Inge Næss og Kim Kise.

Frp fremmer forslag om å ta kontakt med Meierikvartalet Skien AS i bystyret torsdag.