Onsdag var det et meklingsmøte på Nome rådhus. Til stede var Nome kommune med kommunal- og distriktsdepartementet og landbruks- og næringsdepartementet for å mekle med innsigelsesmyndighetene (fylkeskommunen og Statsforvalteren).

Etterpå dro partene på befaring på Ajersida.

Ingen ankemuligheter

Det er kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som til slutt tar avgjørelsen. Saken er nå løftet til det høyeste nivået.

Hans avgjørelse blir den endelige i samråd med landbruk- og matminister Sandra Borch, og det er ingen ankemuligheter.

Departementet regner med en behandlingstid på maks seks måneder, og har allerede kommet et stykke på vei.

Avgjørelsen kommer senest på vårparten.

– Den kommer etter jul, sier saksbehandler Unni Augland-Eik som forbereder saken for statsråden.

Kommet noen boliger

Det er riktig å presisere at det har kommet noen boliger etter at kommuneplanen ble vedtatt i 2002. Planene var da at det skulle komme framtidige boliger på Ajer store vest og Ajer store øst. Arealene ble oppgradert med vei, og Nome kommune la inn vann og avløp og gang- og sykkelvei.

Ajer store vest ble utbygget i perioden 2002–2010. Her er det en ledig tomt som grunneier har beholdt.

I 2009 ble det i kommuneplanen vedtatt videreføring med Ajer store øst. Men Fylkesmannen ga innsigelse med formelt grunnlag i jordvern. Siden det har prosjektet stått mer eller mindre i stampe. Nye vedtak i kommunestyret har blitt stoppet av gjentatte innsigelser.

En megling med Statsforvalteren og Vestfold og Telemark fylkeskommune i mars førte ikke fram. Dermed er saken nå løftet på det høyeste nivået.

Nome kommune har også underveis i dialogen endret på området, for å unngå innsigelser. Uten at det har lyktes.

– Siste sjanse

Men dette er siste mulighet til å vinne fram.

– Vi forsøker på bakgrunn av kommunestyrets vedtak som vi står fast på, at vi ønsker å bygge ut området med boliger. Så får vi se hva som skjer, forklarer ordføreren.

Hun er selv født og oppvokst på Ajersida.

– Det er den nære tilgangen til aktiviteter og skole som gjør dette til et attraktivt område. Vi har stor respekt for argumentet om jordvern. Likevel må vi forsøke, sier hun.

For det er akkurat det som er de to prinsippene og avveiingen i saken: Skal Nome kommune ha selvstyre i egen kommune eller skal jordvernet stå sterkest?

I møtet påpekte ordføreren at Lunde er omgitt av grønne arealer med få muligheter for boligbygging.

– Vi har stor respekt for å ta vare på matjorda, men vi har ikke så mange valg. Hadde vi hatt mange områder å velge mellom, så hadde det vært annerledes.

I tillegg er det ingen tvil om at dette er tomter som kan friste mange.

– Det er veldig attraktivt, det er solvendt og ligger ved Telemarkskanalen. Hadde det vært andre områder som vi kunne ha brukt, hadde vi ikke stått så hardt på det.

Avdelingsleder Kirsti Arvesen Nesheim for plan og arealforvaltning utdypet utfordringene for kommunen. Hun pekte på det er like dyrt å bygge på landet som i byen, og at det er få utbyggere.

Den store fordelen for Ajerutbyggingen er nærhet til det meste. Det er kort vei til sentrum og jernbanestasjon.

– Det er 628 meter, og det er gangavstand. Det er et steinkast til skole og idrettsplass. Det er attraktivt, og det er lite behov for transport. Her kan en bo og gå til sentrum selv på landet.

Står fast på jordvern

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren står fast på at jordvernet må veie tyngst i denne saken.

– Vi har gjort vedtakene regionalt, og vi ser ingen grunn til å endre dette tvert imot, sier hovedutvalgsleder Ådne Naper.

– Området på 30–35 dekar som det her er snakk om er stort i en Telemarks-sammenheng, og det er det også om vi ser Vestfold og Telemark samlet. Det er i øvre skala. Vårt grunnsyn og som innsigelsen bygger på er at dette er et stort jorde og sammenhengende jorde av stor kvalitet. Det er noe det er knapphet på, og vi blir også styrt av sterke signaler om at matjord skal tas vare.

Samtidig som han påpeker at det er verken boligmangel eller arealknapphet i kommunen, men han skjønner ønsket om boligutbygging.

– Det er fint og det er sørvendt.

Statsforvalter Fred-Ivar Syrstad er helt på linje.

– Jordvernet har en spesiell posisjon, og det har blitt styrket i det siste med utviklingen i verden. Det styrker vår anbefaling om at jordvernet må stå sterkest.