Kjennelsen i Agder lagmannsrett fra 14. juni i år er oppsiktsvekkende på mer enn en måte. For det første var det Agder lagmannsrett som dømte de to rogalendingene med Hells Angels-tilknytning til 13 års fengsel for drapet. For det andre er det tredje gang i norsk rettshistorie at lagmannsretten begjærer gjenopptagelse i en drapssak. Fra tidligere har det bare skjedd i Liland-saken og saken mot Fritz Moen i Trondheim.

NY ETTERFORSKING

Ikke bare krever lagmannsretten at påtalemyndigheten foretar ny etterforsking av drapet på Strøm, de krever også av partene at begrunnelsen for gjenopptagelsen og ny etterforsking ikke offentliggjøres.

Etter det TA-erfarer, skriver retten at bevisene for å dømme de to rett og slett ikke holder mål. Da de to ble dømt i lagmannsretten sist, sto det også i dommen at bevisene var usikre men at retten la til grunn en lang rekke indisier.

Det er også et faktum at de to fikk nedsatt straffen fra 21 års fengsel i herredsretten til 13 år i lagmannsretten.

STERKT IMOT

Det var senhøstes 2002 at de to dømtes forsvarere, advokatene John Christian Elden og Ellen Holager Andenæs, ba førstestatsadvokat Arnfinn Hval om å begjære gjenopptagelse av drapssaken.

Etter det TA erfarer, blant annet med bakgrunn i en rekke samtaler med Hval om saken det siste året, har førstestatsadvokaten satt seg sterkt imot gjenopptagelse.

Nå har altså Agder lagmannsrett med sin oppsiktsvekkende kjennelse gått imot førstestatsadvokaten og gitt de to forsvarerne medhold i at saken er for dårlig belyst, og at bevisene for å dømme de to er svake.

NYE FORKLARINGER

Foruten at lagmannsretten nå finner bevisene svake, har de også lagt vekk på at det er dukket opp nye forklaringer om omstendighetene rundt det som skjedde på Skafsåheia sommerkvelden for snart fire år siden.

Hvilke nye forklaringer retten har lagt vekk på er uklart, siden de to som ble dømt fra første dag har hatt en sterk aversjon mot å forklare seg, ikke minst med tanke på frykten for represalier fra HA-miljøet. Det har de også gitt klart uttrykk for både i herredsretten og i lagmannsretten.

Det har likevel hele tiden vært klart at også et tredje medlem av HA i Rogaland kan ha spilt en mer eller mindre sentral rolle i det brutale drapet på Strøm og drapsforsøket på hans kamerat.

LITE SNAKKESALIG

Det lyktes ikke TA å komme i kontakt med Arnfinn Hval eller Holager Andenæs i helgen, og John Christian Elden er lite snakkesalig om den oppsiktsvekkende vendingen i saken.

- Jeg har liten lyst til å kommentere kjennelsen. Rettere sagt så kan jeg ikke kommentere den, fordi lagmannsretten har unntatt begrunnelsen for kjennelsen fra offentligheten, sier Elden.

Det er uklart hvilke etterforskningsskritt politiet kan foreta seg for å finne andre bevis i saken. De har tidligere gitt klart uttrykk for at det ikke finnes noe mer å etterforske.

Det er lite sannsynlig at gjenopptagelsessaken kommer opp for Agder lagmannsrett. Det var der de to ble dømt første gang, men det er også kolleger av dommerne som dømte dem som nå har begjært gjenopptagelsen.

Det hører også med til historien at Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste ankene fra begge de to dømte etter kjennelsen i lagmannsretten i 2002.