Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som informerer på sine nettsider: "Frivillig vern av skog - høyring av Mosnapp naturreservat i Fyresdal kommune og Barlinddalen naturreservat i Midt-Telemark kommune".

Høringfristen er 25. november.

Vann og fjell

I høringsdokumentet for Mosnapp naturreservat går det fram at det ligger mellom Sundsvann og Mjåvann. Området skal ha en variert typografi med bratt lisider, koller, fjell og myrflater.

Skog, bærlyng- og lyngvegetasjon dominerer.

I det undersøkte området er det mye eldre skog.

Rødlista arter er å finne som gjøk og taksvale.

Størrelsen på Mosnapp naturreservat er 3542,6 dekar.

Koller og kløfter

Barlinddalen naturreservat har skogkledde koller, små bekkekløfter, lisider og sprette myrflater. Det skal være et stort areal som har fattig vegetasjon, men her finnes dessuten furuskog og annen type skog.

Når det gjelder vegetasjonen er det flere rødlista arter.

Formålet med naturreservatet er å ta vare på det biologiske mangfoldet, inkludert forekomsten av sjeldne og truede sopp- og lavarter.

Størrelsen på Barlindalen naturreservat er 848 dekar.