Utfordringer for datasenteret

FRAMOVER: Datasenter-posjektet ruller videre.

FRAMOVER: Datasenter-posjektet ruller videre. Foto:

SKIEN: Et politisk møte nærmer seg igjen, og en av sakene som kommer opp er reguleringsplan for kjølevann til datasenter på Gromstul.

DEL

Det handler om utvalg for klima, miljø og utvikling i Skien kommune. Dato for møtet er 31. mars.

Nøyaktig går det ut på å fastsette et "planprogram for detaljregulering for kjølevann på Gromstul".

På Gromstul åpnes det for å anlegge et datasenter. Gigantselskapet Google står sentralt og har kjøpt en tomt på nær 2000 mål.

Vanntilgang

Ulike vannkilder i området er vurdert for en kjølevannsløsning, og Norsjø viser seg å være den beste løsningen. Dette er basert på biologisk/økologisk påvirkning og vanntilgang.

Det er østbredden av Norsjø, 12 kilometer fra Skien sentrum, som er planområdet - på cirka 180 dekar. Området består for det meste av naturterreng, skog og innsjøkyst og det er avsatt til landbruk, natur og friluft i kommuneplanens arealdel. Grunneiere er Leopold og Mathias Løvenskiold.

Det presiseres at reguleringsplanen ikke er "i tråd med kommuneplanens arealdel".

Et tiltak som massedeponi er planlagt, men der skal en konsekvensutredning inn.

Kritisk

Planen ble lagt fram for offentlig ettersyn tidligere i år, 14 høringsuttalelser kom inn.

NVE: "Uttaler at det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløsekonsesjonsplikt etter vannressursloven."

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark påpeker at kjølevannstunnelen vil være "en kritisk infrastrukturkomponent fra et framtidig datasenter på Gromstul". Avrenning vil "kunne påvirke vannmiljøet og forholdene for anadrom laksefiske i vassdraget".

Fylkeskommunen tar opp at planen berører friluftsområder.

Miljørettet helsevern trekker fram at et massedeponi kan føre til forurensing.

Mulig innsigelse

Mattilsynet viser til loven og at det må tas hensyn til drikkevannet. I forskriften heter det: "- Bare tiltak som forbedrer eller ikke endrer kvaliteten på drikkevannskilden kan godkjennes". TIlsynet peker dessuten på faren for at støv og slam kan påvirke dyrelivet og stiller spørsmålet: "Hvordan vil kjølevann påvirke fiske og fiskehelse?"

Endring i råvannskvalitet krever utredning, fastslår Mattilsynet, og varsler at innsigelse er en mulighet.

Selve reguleringsplanen for datasenter Gromstul ble vedtatt av bystyret i mai 2018.

Artikkeltags