Det uttaler ordfører Hallgeir Kjeldal (Arbeiderpartiet).

Utgangspunktet er denne i kommende formannskapsmøte i Skien: «Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2025. Bamble kommune».

I kommunedirektørens innstilling heter det blant annet:

«Deler av Bamble kommunes forslag til ny arealdel utfordrer hovedmålene i Bystrategi Grenlandsamarbeidet, hvor Bamble kommune er en av partene. Arealutvikling i en kommune påvirker hele byområdet, og konsekvenser for transport må derfor utredes helhetlig.»

Viser til Porsgrunn

– Jeg vil altså være forsiktig med å kommentere det kommunedirektøren i Skien skriver i sin innstilling. Dette handler om politikk. Men jeg forventer, tror og håper at politikerne i Skien vil se det hele i sammenheng, det er bra for Skien at det er utvikling i Bamble, sier ordfører Kjeldal.

Han viser til Porsgrunns kommune vedtak torsdag, der en kritisk innstilling som i Skien ble omgjort av politikerne til positiv støtte.

Arbeiderpartiet i Skien

Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet), som leder utvalg for klima, miljø og byutvikling i Skien kommune, har sett nærmere på innstillingen til kommunedirektøren og sier:

– Jeg forstår kritikken fra kommunedirektøren, og stiller meg noe undrende til Bamble kommune. Det er tydelige føringer og lokale regler, foruten de på statlig nivå. En må vite hva en gjør ved etablering utenfor bysenter.

Aas peker på at Skien kommune har erfaring med problemstillingen som reises, blant annet på Kjørebekk, og har ingen tro på at politikerne i Skien vil gå mot kommunedirektøren slik det ble gjort i Porsgrunn.

Langrønningen

I sin saksframstilling trekker kommunedirektøren i Skien fram at det i Bamble-planen foreslås 550 dekar til boligbygging utenfor bybåndet.

Det nevnes også at kommunen vil utvide Langrønningen med 335 dekar, «hvor det legges opp til et handelskonsept tilsvarende som på det 245 daa store området som er utvikling i dag. Det foreslås også nye områder på Kjørstad, Riis og Frier Tråk (Frier Vest)».

Nullvekstmål og bilbasert transport

Konklusjonen til kommunedirektøren har i seg:

«Etter kommunedirektørens vurdering utfordrer forslaget om nye handels- og boligområder utenfor bybåndet hovedmålene i Bystrategi Grenland. Flere av forslagene er heller ikke konsekvensutredet når det gjelder påvirkning på transport i byområdet.»

«Nullvekstmålet og målet om Grenland som et sted med levende bysentra og gode transportløsninger utfordres med en slik arealutvikling utenfor bybåndet som Bamble kommune foreslår, og dermed også premissene som vil legges til grunn for forhandlingene med staten om en byvekstavtale. Det er et faktum at arealbruk som fører til mer bilbasert transport gjør at det må tas i bruk andre restriktive virkemidler (som parkeringsrestriksjoner) for å opprettholde (eller nå) nullvekstmålet.»

Kommunedirektøren forsikrer støtte til fortetting på Langesundshalvøya og forvaltningen av 100-metersbeltet, » men ser klare utfordringer for måloppnåelse i Bystrategi Grenlandsamarbeidet og kommende forhandlinger med staten om en forpliktende byvekstavtale om hele planforslaget blir vedtatt som lagt på høring».