Kevin får ikke bygge bolig på grunn av denne planten

NEKTES Å BYGGE: Kevin Holta håper politikerne nå går imot administrasjonens anbefaling for tomtene på Borgeåsen. – Jeg håper politikerne ser at dette er altfor strengt, sier han. 
Hensynet til den nær truede stjernetistelen (innfelt), som er registrert på tomta til Holta, er en del av begrunnelsen for å avslå bygging.

NEKTES Å BYGGE: Kevin Holta håper politikerne nå går imot administrasjonens anbefaling for tomtene på Borgeåsen. – Jeg håper politikerne ser at dette er altfor strengt, sier han. Hensynet til den nær truede stjernetistelen (innfelt), som er registrert på tomta til Holta, er en del av begrunnelsen for å avslå bygging.

Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: Kommunen nekter Kevin Holta å bygge to boliger fordi det vil ha negativ virkning for naturmangfoldet. Nå har Holta hyret inn selskapet Rambøll til å vurdere saken, og de kommer til motsatt konklusjon.

DEL

Kevin Holta og hans mor Ruth ønsker å bygge to boliger på familiens eiendom i Tårnfjellvegen på Borgeåsen. Og de leverte dette innspillet til Porsgrunn kommune i forbindelse med utarbeidelsen av den nye kommuneplanen. Men ønsket ble avvist av kommunen.

Avslaget begrunnes med at boligbyggingen kommer i strid med naturtypen på tomtene. I en naturtypekartlegging som kommunen og Fylkesmannen har fått utført, slås det fast at den truede stjernetistelen befinner seg på de ytre delene av eiendommen. Og dessuten er denne tistelen på et område med kalkmark, som ifølge Fylkesmannen er regionalt viktig – og altså ikke bør utbygges.

– Dette er en tynn begrunnelse for å nekte boligbygging, synes Kevin Holta.

Familien Holta engasjerte derfor en ekstern biolog fra selskapet Rambøll. Dette gjorde de også med bakgrunn i at firmaet som laget rapporten om naturmangfoldet på tomta i Tårnfjellvegen, tidligere skal ha gjort feilregistreringer på andre av familiens eiendommer.

– Dette er feil som de har beklaget, men vi har altså ikke full tillit til dette selskapet, sier Holta.

POSITIVT FOR NATUREN

I rapporten fra Rambøll konkluderes det med at bruk av de to tomtene til boligformål, vil med visse rammer ikke være i konflikt med nasjonalt forvaltningsmål for naturtyper eller arter.

For den ene tomta heter det: «I sum vil virkningen av endret arealformål for tomta kunne være positiv for de registrerte naturmangfoldverdiene. (...) Alternativ utvikling uten boligetablering på tomta er gjengroing og påfølgende tap av registrerte naturmangfoldverdier»

Når det gjelder den andre tomta, skriver biologen at «det ikke anses som sannsynlig at tiltaket vil føre til at den samlede verdien av kalkskoglokaliteten Borgestad blir redusert».

- Vi tar ikke lett på naturmangfoldet i området. Men tiltaket vårt vil innebære at et veldig lite område, to dekar av totalt 700 dekar kalkskog på Borgeåsen, blir berørt. Dette har liten betydning, og det fastlås i rapporten fra Rambøll. Vi har også kommet med forslag til løsninger slik at hensynet til tistelen blir ivaretatt, sier Holta.

Han synes det er merkelig at kommunen ikke tar hensyn til den omfattende rapporten fra Rambøll. Og han vil nå hente inn en nok en ekstern spesialist, denne gang på kalkmark, for å se på saken.

FLERE BYGGEPLANER

Det meste av bebyggelsen på Borgeåsen ligger på kalkmark. Og det samme gjelder for store, sentrumsnære områder i Grenland, påpeker Holta.

– Porsgrunn kommune har vedtatt et mål om at 80 prosent av all utbygging skal skje sentrumsnært, innenfor det såkalte bybåndet. Men det meste av bybåndet ligger jo på kalkgrunn. Det er flere utbyggere som planlegger å bygge boliger på kalkmark i Grenland. Må disse planene skrinlegges? undrer Holta.

– RAPPORTEN HOLDER IKKE MÅL

Naturkartleggingen fra Rambøll følger ikke regelboka, mener miljørådgiveren i Porsgrunn kommune.

– Vi ville egentlig åpne for boligbygging i Tårnfjellvegen. Men under høringen kom Fylkesmannen med innsigelser, og sammen med Fylkesmannen ba vi selskapet Biofokus gjøre en kartlegging av naturmangfoldet. Resultatet ble registrerte naturverdier på nasjonalt og regionalt nivå, sier samfunnsplanlegger Marius Lid i Porsgrunn kommune.

I sin innsigelse sier Fylkesmannen at tre byggeområder i planen må tas ut for å unngå negativ virkning for naturmangfold. De tre områdene er: Gudsfredåsen, Bjørntvedt dagbrudd og Tårnfjellvegen.

Lid sier rapporten fra Rambøll legges ved saken som kommer til politikerne om kort tid.

– Men vi anbefaler altså ikke boligbygging i Tårnfjellvegen, basert på rapporten fra Biofokus, sier Lid.

Miljørådgiver Kjell Henrik Semb i kommunen mener rapporten fra Rambøll ikke holder mål.

– Slik kartlegging skal gjøres etter en mal som er laget av Miljødirektoratet. Biofokus har gjort det etter reglene, men det har ikke Rambøll. Hos Rambøll har de hovedsakelig vektlagt hensynet til stjernetistelen, men den er bare en liten del av naturtypen i området på Borgeåsen. Her dreier det seg om naturtypen åpen kalkmark, som består av mange arter. Det er flere andre arter på disse tomtene, og det har ikke Rambøll med i rapporten. Dette er også en såkalt naturtype B, og da kan det ikke bygges der, sier Semb.

Artikkeltags