Gå til sidens hovedinnhold

Plikter å tilrettelegge for kjønnsdelt svømming

Artikkelen er over 6 år gammel

SKIEN: – Skolene skal vise respekt for elevenes og foreldrenes religion, og plikter å legge til rette svømmeundervisningen – også med kjønnsdelte grupper.

Det sier Fylkesmannen i Telemark.

Som TA fortalte i mars, har foreldre til elever med muslimsk bakgrunn i Skien gitt melding om at deres døtre ikke kan ha svømmeopplæring sammen med gutter, eller ha mannlig lærer i faget. Foreldrene krever i stedet opplæring i rene jentegrupper og med kvinnelig lærer.

– Rektorer ved flere skoler hvor det er en stor andel muslimske barn, forteller om et økende krav om kjønnsdeling i svømmeundervisningen, opplyste kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten.

Hun tilføyde at det også er muslimske foreldre som ikke oppfatter dette som noe problem. Men at det altså er et økende antall foreldre som mener det er et problem.

– Dette er en problemstilling som jeg jevnlig får tilbakemelding om fra rektorene, sa Gjelten.

Det er bakgrunnen for at hun ba Fylkesmannen i Telemark gjøre en juridisk vurdering. Gjelten ba Fylkesmannen vurdere om elever har rett til fritak i svømmeundervisning fordi de etter egen religion eller livssyn finner opplæringen støtende eller krenkende.

I svarbrevet fra Fylkesmannen heter det svømmeundervisning er en del av kroppsøvingsfaget, og at foresatte derfor ikke har rett til å melde fritak fra svømmeopplæringen som sådan. Men i brevet som er signert utdanningsdirektør Solrun Nistad Fleischer, påpekes det at undervisningen bør tilrettelegges slik at muslimske jenter kan ta del i opplæringen.

– Etter § 2-3a i opplæringsloven skal skolen vise respekt for elevene og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Dette innebærer at skolen på sin side har plikt til å forsøke å legge til rette svømmeopplæringen slik at eleven kan delta, sier utdanningsdirektøren.

JA TIL KJØNNSDELING

Gjelten ville også vite om foreldre kan forlange kjønnsdelte grupper og kvinnelig lærer med begrunnelse i krav om tilpasset opplæring.

Fylkesmannen påpeker at det til vanlig ikke er lov å organisere elevene etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Men at det i opplæringsloven gis rom for at det kan gjøres unntak fra dette når det foreligger tungtveiende elevhensyn. Her vises det til en veileder fra Kunnskapsdepartementet.

I veilederen står det følgende:

«Det kan for eksempel tenkes visse situasjoner der elever vil oppleve det integritetskrenkende dersom de tvinges til å måtte motta undervisning der begge kjønn er til stede, en situasjon som av og til kan oppstå for eksempel i forbindelse med svømmeundervisning og i andre deler av kroppsøvingsfaget. Ut fra en konkret vurdering kan det av og til være riktig å imøtekomme slike behov.»

– Veilederen åpner altså for en ordning med kjønnsdelt svømmeundervisning. En avgjørelse om en slik ordning må skje etter en konkret vurdering med avveining av flere hensyn. Hensynet til elevfellesskapet og hensynet til barnets beste vil være viktige i denne vurderingen, skriver Fylkesmannen.

I brevet minnes det også om skolens veiledningsplikt om reglene i opplæringsloven.

– Dersom foresatte melder fritak og skolen nekter å godta meldingen, skal det fattes enkeltvedtak med klagerett, skriver fylkesmannen.