– Da prosjektet med Gjerpen bygdepark ble vedtatt av politikerne i desember 2011, ble det antydet at antallet som ferdes i området daglig, er rundt 1 500 til 2 000. Det er beboere i tilknytning til blant annet skoler, sykehjem, barnehage, kirke, idrettslag, næring, lokalbefolkning, turgåere og besøkende til fugletårn, forklarer idrettskonsulent Vegar Weholt i Skien kommune.

PILOT I NORGE

Han er prosjektleder for Gjerpen bygdepark, som er en av sju pilotprosjekter i Norge på nærmiljøanlegg.

– Den nasjonale pilotperioden startet i 2012 og avsluttes ved utgangen av 2015. I Skien rekker vi ikke å bli ferdige med bygdeparken i år. Arbeidet som er i gang ved Gjerpen kirke nå, er vann- og avløpsarbeid. Gjerpenhavna er et område med mange interesser og kulturminner. Det har vært og er fortsatt en del byråkratisk arbeid for å få godkjenning til de planlagte turstiene. Vi håper at turveiene skal stå ferdig i 2016.

– Navnet var et forslag fra Gjerpen idrettsforening. Skilekanlegget og turstien rundt Gjerpen sykehjem er ferdig og kan benyttes av folk som er dårlig til beins. Det er ikke mulig med universell utforming på alle stier og turveier i bygdeparken, men vi har det som mål i de nærmeste områdene rundt sykehjemmet. Stiene som er merket gult i skissen, ligger i bratt terreng. Der må vi ha trapper enkelte steder, forklarer Weholt.

Målet med den nasjonale satsingen fra Miljødirektoratet, er å gi alle i Norge bedre muligheter for naturopplevelser og fysisk aktivitet nært der de bor. Prosjektet Gjerpen bygdepark skal legge til rette for friluftsliv for ulike brukergrupper, fra barn i barnehager til eldre i aldersboliger. Det er et viktig mål å gi lite aktive grupper tur- og rekreasjonsmuligheter nær egen bolig slik at terskelen for å komme seg ut og i aktivitet blir lavere, forklarer Miljødirektoratet, som bidrar med rundt 2,7 millioner statlige kroner. Skien kommune bidrar med 150 000 kroner årlig i fire år fra kulturpotten. Den eksisterende lysløypa i området skal rustes opp og blir et supplement til andre lysløyper i Grenlands-området.

– Stinettet i Gjerpenhavna åpner for opplevelser i kultur­land­skapet og naturen. Området er i dag delvis i bruk som dyrka mark og kulturbeite for storfe. Området, som er rundt fem kilometer i radius, grenser til Børsesjø naturreservat. Reservatet er et viktig nærings- og hekkeområde for en rekke fuglearter, forklarer Weholt.

Prosjektet med bygdeparken har muligheter for videre utvikling, kanskje i form av nye sitteplasser med sol og utsikt eller med kunstinstallasjoner. Det legges også planer for et turveinett ned Gjerpensdalen mot Porsgrunn med sikte på sammenkobling av turveier mellom byene.

– Prosjektet skal være et eksempel i Skien kommune for liknende områder andre steder i kommunen, sier Weholt.