En huseier mottok nylig vedtak fra kommunen om at utslipp fra boligen ikke lenger er lovlig, og at det snarlig må søkes om ny utslippstillatelse. En utslippstillatelse gir altså huseier lov til å forurense etter gitte vilkår.

Hvis kommunen ikke får søknaden innen en kort frist, varsles det at huseieren vil bli pålagt å stanse forurensningen.

Det legges til at det vanker tvangsmulkt på 5000 kroner samt dagbøter på 1000 kroner dersom forurensningen ikke er stanset innen fristen.

Utslipp fra avløpsanlegg

Bakgrunnen for det hele er at sanitært avløpsvann skulle være sikret i forbindelse med en ny bolig på eiendommen.

Men kommunen mener huseierens avløpsrenseanlegg ikke tilfredsstiller krav til utslipp, og krevde i fjor at det sendes inn ny søknad om utslipp. Det er ikke blitt gjort, ifølge kommunen.

Kommunen tømmer alle private avløpsanlegg. Når slamrenovatører tømmer slike anlegget, skal de også foreta en visuell kontroll av anlegget.

For en måneds tid siden kunne kommunens slamrenovatør melde at det er oppført et nytt avløpsanlegg på den aktuelle eiendommen. Men anlegget ligger oppe på bakken og har direkte utslipp av vann.

– Dette anlegget er ikke godkjent av Skien kommune, skriver saksbehandleren nå.

Renner ut i badevannet

Det vises til at adressen er registrert med en såkalt slamavskiller. Men det tilføyes at en slamavskiller med direkte utslipp av vann ikke har noen form for rensing.

– Eiendommen har avrenning til Slettevannet. Slettevannet er oppført med god økologisk tilstand. Vannforekomsten er definert som beskyttet område med badevannsinteresser, skriver saksbehandleren.

Hun viser også til at kommunen stiller strenge krav til rensing i slike områder. Som kjent er Slettevannet badeplass et yndet mål for mange badegjester i Skien.

Kommunen ber nå huseieren ta kontakt med fagkyndig som kan hjelpe til med å vurdere dagens avløpsanlegg, og sørge for at vedkommende får et lovlig anlegg.

– Hvis søknad ikke mottas innen fristen, gir kommunen pålegg å stanse forurensningen. Frist for å stanse forurensningen settes til 7. februar. For å få gjennomført pålegget, ilegges du tvangsmulkt dersom forurensningen ikke er stanset innen den fastsatte fristen for å stanse forurensningen, lyder det i vedtaket.