Trafikkulykka skjedde natt til 15. januar i år, på Ring 3 i vestgående retning mellom Slemdal og Smestad i Oslo. 30-åringen fra Midt-Telemark holdt for høy fart i en sving og krasjet i en annen bil. Bilen hans gikk deretter ut av veien, før den til slutt kom inn på veibanen igjen, og der landet den på taket. En blodprøve tatt av 30-åringen et par timer senere, viste at han hadde en alkoholpromille på 1,41.

– Hadde høy fart

Fyllekjøringa i Oslo ble nylig behandlet i Telemark tingrett på Notodden, hvor 30-åringen erkjente straffskyld.

Et vitne til ulykka sa i rettssaken at 30-åringens bil hadde holdt for høy fart i en sving da ulykka skjedde. Det kom også fram i rettssaken at føreren av bilen som han krasjet med, hadde fått mindre skader.

Tingrettsdommer Leif Olav Haugen har dømt 30-åringen til 18 dagers betinga fengsel med to års prøvetid. 30-åringen må også betale en bot på 35 000 kroner, og han er fradømt førerretten for en periode på to år, regnet fra 15. januar i år. Når denne perioden er over, må han avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.

I formildende retning har retten vektlagt 30-åringens uforbeholdne tilståelse, samt den lange saksbehandlingstida hos politiet.

Får mindre til julegaver

I Den europeiske menneskerettskonvensjons (EMK) artikkel 6, heter det blant annet at alle siktede har krav på en straffeavgjørelse innen rimelig tid.

– Forholdet skjedde 15. januar 2022. Saksbehandlingstida har vært uforholdsmessig lang og det er tale om en total liggetid på omkring åtte måneder. Dette medfører ikke en krenkelse etter EMK artikkel 6, men sakens art tilsier at en raskere pådømmelse bør forventes. Retten er enig med påtalemyndigheten at straffen grunnet liggetida og hans erkjennelse gjør at straffen skal omgjøres til en betinga fengselsstraff i sin helhet på 18 dager, heter det i dommen.

Bøtenivået for ruskjøring ligger normalt på halvannen ganger brutto månedsinntekt, og påtalemyndigheten foreslo at boten skulle settes til 57 000 kroner. Det var da tatt utgangspunkt i 30-åringens inntekt fra 2020. I rettssaken fortalte 30-åringen at han er arbeidsledig, og at han nå kun har arbeidsledighetstrygd. Retten tok hensyn til dette og satte boten til 35 000 kroner.

30-åringen opplyste i rettsmøtet at han tar betenkningstid på om han vil godta eller anke dommen.