Lars Løkkebø " /> Lars Løkkebø " /> Gå til sidens hovedinnhold

Brev fikk Statens Pensjonskasse til å reagere kraftig

Artikkelen er over 6 år gammel

BAMBLE: Jon Pieter Flølo er ikke lenger lensmann i Bamble. I 2014 søkte han og ble ansatt i stillingen som politibetjent. Det gir han anledning til pensjon ved 57 år. Et brev fra Flølo har fått Statens Pensjonskasse til å reagere kraftig.

LES OGSÅ: Krever at han er i jobb før 60 år

LES OGSÅ: Ønsker seg en ledende stilling i politiet

LES OGSÅ: - Forutsetter at han tiltrer

Han har vært lensmann i Bamble i en årrekke, de siste årene med permisjon for å være ordfører for Frp.

I 2014 søkte han og ble ansatt som politibetjent 3 ved Telemark politidistrikt. Med pensjonsalder på 60 år og mulighet til å fratre ved 57 år.

Dette som følge av en særaldersgrense for blant annet politifolk. Som lensmann hadde han en pensjonsalder på 70 år med mulighet til å fratre ved 67 år.

Ordinær søknad

Flølo fikk jobben som politibetjent gjennom vanlig søknadsprosess, men var allerede i permisjon da han søkte og ville være i permisjon til etter valget i 2015. I mars blir han 57 år og kan dermed per definisjon gå av som pensjonist fra sin stilling ved Telemark politidistrikt. Trolig uten engang å ha vært i jobb som politibetjent i mer enn noen måneder.

Sendte brev

For kort tid siden sendte Flølo brev til Statens Pensjonskasse der han vil ha avklart om han kan regne med full pensjon hvis han slutter i jobben ved Telemark politidistrikt etter valget 2015, eller etter valget i 2019, hvis han står i jobben som politibetjent en måned i løpet av våren 2015.

«- Jeg ønsker å si opp stillingen i politiet og kan gjerne tiltre denne stillingen i 1 måned i løpet av våren 2015. Jeg vil da ta permisjon fra vervet som ordfører i 1 måned. Jeg har forståelse for at politiet ønsker å få en avklaring i forhold til min faste stilling da jeg allerede har hatt permisjon siden 2007 (lovbestemt rett til permisjon) og trolig må søke permisjon i 4 år til etter høsten 2015. Jeg forstår det slik at overføringsavtalen mellom STP og KLP (Kommunal Landspensjonskasse) gjør at jeg ikke kan være pensjonist i Statens Pensjonskasse samtidig som jeg er innmeldt i KLP. Dette har jeg full forståelse for og jeg har heller ingen ønsker/forventninger om pensjonsutbetaling i tillegg til ordførergodtgjørelsen. Det jeg ønsker med denne henvendelsen er få en skriftlig garanti for at dersom jeg tiltrer i min faste stilling i politiet, stillingskode 1461, i 1 måned i løpet av våren 2015, så kan jeg si opp stillingen og ta ut politipensjon ved denne ordførerperiodes slutt (november 2015), eller ved neste ordførerperiode slutt (november 2019).» skriver Flølo i sitt brev til Statens Pensjonskasse.

Ikke så positivt

I pensjonskassa liker man trolig ikke det man ser.

I et brev tilbake til Flølo skriver saksbehandler Ragnar Hodne følgende:

«- Vi har mottatt ditt spørsmål nevnt i e-post nedenfor av 17.12.2014. Statens Pensjonskasse gir ikke bindende forhåndsuttalelser til denne type spørsmål. Overtakelse av stilling som politibetjent 3 ser ikke ut til å ha/få noen realitet for deg. Du kan under de forutsetninger som du selv stiller opp ikke påregne alderspensjon fra Statens Pensjonskasse på basis av den lavere aldersgrensen som knytter seg til denne stillingen. Vi vil i eget brev henvende oss til Telemark politidistrikt for å få besvart en rekke spørsmål som utledes av din henvendelse til oss.», heter det i brevet.

Brevet fra Statens Pensjonskasse til Telemark politidistrikt er av det krasse slaget. Pensjonskassa vil ha svar på en rekke spørsmål.

«- Vi har følgende spørsmål til Telemark politidistrikt: Hvor vanlig er det at personer som innehar stilling som lensmann eller politimester (ledende stilling), går over i underordnet politistilling på slutten av sin karriere? Hvor vanlig er det at personer som har permisjon fra en stilling, søker seg over i annen stilling som vedkommende ikke kan tiltre umiddelbart? I tilfelle, (navn) har vedkommende, med permisjon fra en stilling, søkt seg over i annen stilling ca. 1,5 år før han tidligst kunne tiltre stillingen på ordinær måte, i det han innehar verv som ordfører. Hvilken nytte har Politiet av å tilsette en person i en stilling som vedkommende ikke kan tiltre før om lang tid? (Navn) uttrykker at «jeg vil stille til gjenvalg som ordfører i forbindelse med kommunevalget 2015. Per i dag er det sannsynlig at jeg får en ny periode fram til høsten 2019» Dette antas også å ha vært kjent på det tidspunktet (navn) søkte og fikk stillingen som politibetjent 3. Hvilken nytte har Politiet av å tilsette en person i en stilling som vedkommende mest sannsynlig ikke vil tiltre før han når aldersgrensen for stillingen? For at en person skal kunne nyte godt av en stillingsaldersgrense, må vedkommende etter Pensjonskassens oppfatning ha tiltrådt stillingen. Et spørsmål som oppstår er hva det innebærer at vedkommende tiltrer en stilling. Vi ber om Telemark politidistrikts oppfatning om dette punkt. (Navn) selv spør Pensjonskassen om det er en tilstrekkelig lang ansettelsesperiode for å få pensjonsrettigheter etter stillingen at han innehar denne i kun en måned. Er en måneds tjenestegjøring i Politiet i stilling som politibetjent 3 tilstrekkelig som grunn for at vedkommende har fått stillingen gjennom en søknadsprosess? Vi ber om Telemark Politidistrikts oppfatning om dette», skriver Statens Pensjonskasse.

Til departementene

Og ikke nok med at de stiller kritiske spørsmål. De gir også beskjed om at kopi av brevet fra pensjonskassa til Telemark politidistrikt er sendt både til arbeids- og sosialdepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet, justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Dette tas tydeligvis på alvor.