Som tidligere omtalt i TA ble den 29 år gamle skiensmannen i november i fjor dømt til halvannet års ubetinga fengsel, med fratrekk av 168 dager som han allerede hadde sittet i varetekt. I dommen fra Telemark tingrett fikk han også inndratt en maskinpistol og ammunisjon.

29-åringen dommen på straffeutmålinga, og forsvareren hans, advokat Ole Magnus Strømmen, skrev i et støtteskriv at straffen var for streng. Han pekte blant annet på at mesteparten av stoffet var til eget bruk og at mesteparten av beslaget var av svært lav styrkegrad. Forsvareren viste også til at straffen for stoffet var for streng sett i lys av ny praksis og signaler.

Påtalemyndigheten støttet også 29-åringens anke om lavere straff og ba i ei påtegning om at straffen settes til ett år og tre måneders ubetinga fengsel.

Tilsto alt

Lagdommerne Andreas Skoe Cederkvist, Knut Kolloen og Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett, som har behandlet saken skriftlig, har redusert straffen i saken til ett år og tre måneders ubetinga fengsel, med fratrekk av 199 dager som han allerede har sittet i varetekt.

– Partene er enige om at siktede skal innrømmes et tilståelseselement som bør innebære et fradrag i straffen på 25 prosent. Tingretten la dette til grunn, men ved den konkrete utmålinga har tingretten forregnet seg og utmålt en straff som ikke var tilsiktet. Påtalemyndigheten har sluttet seg til at dommen som følge av dette bør endres til siktedes gunst. Lagmannsretten finner at vilkårene for å avsi ny dom uten ankeforhandling er oppfylt, og at straffen skal settes i tråd med de prinsipper tingretten la til grunn. Straffen skal da være fengsel i ett år og tre måneder, heter det i den enstemmige dommen.

29-åringen er dømt for besittelse av 100 gram amfetamin, oppbevaring av en Stengun maskinpistol med ammunisjon, oppbevaring av 26,14 gram amfetamin og ulovlig kjøring. Alle forholdene han nå dømmes for ble begått i perioden fra 11. mai til 1. juni i fjor. Under rettssaken i tingretten i fjor, tilsto 29-åringen alt han sto tiltalt for.