TA fikk prisen for sin granskning av arbeidsmiljøet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det skjed­de un­der et ar­ran­ge­ment i regi av Telemark jour­na­list­lag på Com­fort hotell Pors­grunn.

I be­grun­nel­sen fra ju­ry­en he­ter det at det­te er en vik­tig sak. Å føl­ge med på of­fent­lig for­valt­ning og bruk av skat­te­pen­ger er noe av det vik­tig­ste jour­na­lis­ter gjør. I dis­se sa­ke­ne har jour­na­lis­ten har vist at han ikke gir opp. Det er kre­ven­de å fort­set­te å be om inn­syn. Og det er kre­ven­de å skrive hva man vet sam­ti­dig som man skal verne om kil­de­ne. Fra det før­s­te sa­ken om uro i fyl­kes­kom­mu­nen er det pub­li­sert man­ge sa­ker, se­nest en om øko­no­mi­di­rek­tø­ren som har fått end­rings­opp­si­gel­se den­ne uken.

Gull til NRK

Gullet gikk til de tre journalistene Hil­de Mar­thi­ne Lindgren, Hå­kon Elisassen, og Martin Thorstveit fra NRK.

De vant pri­sen for bi­dra­get Num­mer 11 om det å forsøke å få et barn og miste det under svangerskapet.

I sa­ken føl­ger man Ja­nett og Ma­thi­as vei til å bli for­eld­re med de­res før­s­te fel­les barn. Ti gan­ger tid­li­ge­re har det mis­lyk­tes. Skal det gå bra den 11. gan­gen?

Her er vin­ner­bi­dra­get

I be­grun­nel­sen fra ju­ry­en he­ter det at den­ne sa­ken tref­fer oss alle på alle plan. Dra­ma­tur­gi­en, tids­bru­ken, layouten, fif­fig­he­ten med sms-ene, sam­men med en le­ser­venn­lig tekst gjør at vi blir dratt med i his­to­ri­en. I til­legg ser vi at kil­de­bru­ken er god. Vi lu­rer hele ti­den på hvor­dan det 11. svan­ger ska­pet vil ende, og vi blir til og med be­løn­net med en lyk­ke­lig slutt. Tema er lite om­talt, selv om spon­tan­abor­ter er svært van­lig og ofte opp­le­ves dra­ma­tisk. Sa­ken før­te også til en lov­end­ring: «Stor­tin­get ber re­gje­rin­gen sik­re at alle som gjen­nom­går en spon­tan­abort, får til­bud om opp­føl­ging fra hel­se­per­so­nell.»

Delt tredjeplass

Tred­je­plas­sen ble delt på to til journalistene Tor­bjørn Tun­ge­svik og Per Arne Ren­ne­straum, begge fra Varden.

Tungesvik fikk prisen for historien Bar­ne­ver­net har gitt opp å hjelpe gut­ten – Det­te er his­to­ri­en bak en 17-år­ing i feng­sel, mens Rennestraum fikk pris og diplom for Stein fra and­res si­den av jord­klo­den. Denne handlet om miljøaspektet da Porsgrunn kommune kjøpte gatestein fra Kina.