Gå til sidens hovedinnhold

TA felt i PFU

Artikkelen er over 1 år gammel

Klagen går ut på at TA publiserte i juni 2019 en artikkel fra Gjengangeren som omtalte at Arbeidstilsynet hadde kommet med anmerkninger og pålegg knyttet til dugnadvirksomhet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM).

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Telemarksavisa (TA) publiserte i juni 2019 en artikkel fra Gjengangeren som omtalte at Arbeidstilsynet hadde kommet med anmerkninger og pålegg knyttet til dugnadvirksomhet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten. I publiseringen ble det blant annet hevdet at påleggene «ryster BCC» og «slår beina under dugnadsånden».

Les også

Arbeidstilsynets pålegg ryster BCC: – Det slår beina under dugnadsånden

Klager er trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) som mener det i artikkelen framstilles som om BCC er involvert i omtalte sak, noe klager oppgir ikke er tilfelle. Tilsynet handler om dugnadsselskaper eid av lokalmenigheten Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten, skriver klager. Slik klager ser det, gis det gjennom tittel et misvisende inntrykk av at BCC har uttalt seg, mens det i realiteten er et anonymt menighetsmedlem som er sitert. Klager påpeker at ingen tok kontakt med BCC om artikkelen. Etter klagers mening er det publisert usanne og feilaktige påstander, samt påstander klager ikke har fått imøtegå. For øvrig reagerer klager på at artikkelen er basert på anonyme kilder. Klager mener mange feilskyldes nettopp dette kildegrunnlaget.

Telemarksavisa (TA) opplyser at den ved en misforståelse forsto det slik at menigheten ikke ville kommentere saken. Da avisa ble klar over at dette var feil, publiserte TA et tilsvar fra forstander i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten, som avisa anså som relevant motpart i saken. Tilsvaret ble publisert omtrent tre timer etter at den påklagede artikkelen ble publisert. For øvrig forklarer TA at den aldri hadde til hensikt å publisere uten å gi motparten anledning til å uttale seg, og avisa presiserer at både artikkel og tilsvar ble publisert i løpet av samme formiddag.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at det her handler om en publisering som TA selv ikke står bak, men en videreformidling av en artikkel som opprinnelig er skrevet av og publisert i Gjengangeren. Utvalget vil derfor først minne om at redaktøransvaret følger mediet som publiserer, jf. punkt 2.1 i Vær varsom-plakaten (VVP); enhver ansvarlig redaktør må gjøre selvstendige presseetiske vurderinger, også når man publiserer stoff fra andre.

PFU minner om at titler ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet, jf. VVP 4.4. Slik utvalget ser det, gir tittelen i den påklagde publiseringen et inntrykk av at BCC har uttalt seg i saken, noe utvalget konstaterer ikke er tilfelle. Utvalget mener derfor at TA ikke haddedekning for tittelen.

Utvalget registrerer at TA mener den lokale menigheten, BKM Horten, var den relevante parten som skulle vært kontaktet og gitt anledning til samtidige kommentarer. Som PFU har påpekt flere ganger, utløses retten til samtidig imøtegåelse i de tilfeller der man blir utsatt forsterke beskyldninger av faktisk art, jf. VVP 4.14. Utvalget er enig med TA i at det ikke-fremmes enkeltpåstander som utløser imøtegåelsesretten for klager. Det er det totalinntrykket som eventuelt innebærer et angrep, og PFU mener det er tilsvarsretten, jf. VVP4.15, som er relevant i dette tilfellet. PFU noterer seg at BKM Horten fikk et tilsvar på trykk kort tid etter publisering, og legger til grunn at også klager ville fått slik mulighet, dersom klager ønsket det.

Utvalget merker seg at en anonym kilde uttaler seg i saken, blant annet om hvordan medlemmer forventes å bidra økonomisk i menigheten. Når kilder frykter represalier ved å stå fram, er det akseptert at mediene anonymiserer. Bruk av anonyme kilder fordrer imidlertid en spesiell aktsomhet, jf. VVP 3.2.

Utvalget registrerer at det i brødteksten opplyses at Gjengangeren har vært i kontakt med flere kilder. Samtidig kan utvalget ikke se at det er synliggjort i tilstrekkelig grad hvordan de publiserte påstandene er kontrollert. Slik utvalget ser det, er klager en sentral kilde som skulle vært kontaktet, både for å kontrollere opplysninger og for å gi saken større kildebredde, jf. VVP 3.2.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.4 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 29. januar 2020

Alf Bjarne Johnsen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Frode Hansen, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Kristin T. Hoff.