Gå til sidens hovedinnhold

Svar på henvendelse fra Kragerø Bys venner angående Skrubbodden

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Kragerø Blad Vestmar)

Vi vil i dette svaret forsøke å redegjøre for sammenhengen mellom reguleringsplanen og behandling av byggesaker, samt gi svar på de spørsmålene som naboer har stilt når det gjelder pågående utbygging på Skrubbodden.

Utviklingen av Skrubbodden ble bestemt i Detaljreguleringsplan Skrubbodden i 2014. Det som skjer nå er at denne juridisk bindende planen realiseres. Hva de nye folkevalgte mener om utviklingen av byen er av stor interesse i planprosesser som ligger foran oss. Men kanskje ikke lengre så relevant for det regulerte området på Skrubboden, ettersom den utviklingen ble bestemt da planen ble vedtatt.

Helt generelt er det dessverre mange som ikke ser konsekvensen av en reguleringsplan før den realiseres. Det å tilrettelegge for bred medvirkning og tilrettelegging for å gi innbyggerne mulighet til å komme med sine synspunkter i planprosesser er derfor en viktig oppgave for kommunen som planmyndighet.

Når det gjelder informasjon og orientering til byens innbyggere, er det slik at all informasjon som angår vedtatt plan med bestemmelser, og vedtak i byggesaken, ligger åpent og offentlig tilgjengelig både i innsynsløsning i kart, postlisten og innsyn i dokumenter. Videre er det slik at alle naboer og allmenheten har hatt anledning til å medvirke i planprosessen for regulering av Skrubbodden. Når det gjelder byggesaker får naboene er det et lovpålagt krav om nabovarsel før byggesaker tas til behandling.

Plan og bygningsloven er en ja lov i den forstand at søknad om tillatelse til å bygge noe som er i samsvar med lovens bestemmelser, med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, og reguleringsplan skal tiltattes. Kommuner har ikke hjemmel i lov til å avslå byggetiltak som er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

En saksbehandling av byggesøknader er blant annet en kontroll av at tiltaket er i samsvar med den arealbruken som er tillatt i kommunens vedtatte planer. Utbyggingen på skrubbodden gjennomføres nå i samsvar med Detaljreguleringsplan Skrubbodden som ble vedtatt 12.06.2014. I en byggesaksbehandling er det ikke tillatt å kreve at utbygger skal bygge på en annen måte enn det som allerede er godkjent i reguleringsplanen.

Naboer i en byggesak gis ingen rettigheter etter plan og bygningsloven til å kreve en nektelse av noe som er tillat i en reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Plan

Det er i planbehandlingen det gis mulighet til å påvirke innholdet i en plan. Det er derfor krav om at en planprosess skal være synlig og kjent for dem som blir berørt, inklusiv allmennheten. Den skal ha mulighet til å sette seg inn i grunnlaget for planvedtaket og medvirke i prosessen med sine synspunkter. Arealbruk har alltid mange motstridende interesser og det er derfor ikke mulig å ivareta alle interessene som meldes inn når planer blir behandlet.

Når en reguleringsplan er vedtatt, er det ikke rom for å endre innholdet av denne i en byggesak. Reguleringsplaner er juridisk bindende for alle.

I planprosessen som gjelder Detaljreguleringsplan Skrubbodden har det vært medvirkning gjennom varsling, offentlig ettersyn og høring. Det har vært en åpen planprosess med mulighet for innspill og merknader i samsvar med plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.

Svar på spørsmål

Naboer og gjenboere i området Smedsbukta / Dalen har sendt inn spørsmål angående utbyggingen av Skrubbodden.

1. Har vi fått god nok informasjon om det nye garasjeanlegget som er under oppføring? Er det godkjent som det bygges nå?

Svar: Søknaden er blitt varslet naboer på vanlig måte og garasjeanlegget fikk tillatelse 16.11.2018.

2. Er de nye byggene som skal bygges oppå garasjene godkjent? Blir det satt opp 3 etasjers blokker oppå garasjene, og hvilke høyder er da satt?

Svar: Garasjeanlegget ble godkjent 16.11.2018.

Vi kan ikke se at det er søkt om bygg oppe på godkjent garasjeanlegg. Imidlertid er dette regulert inn i godkjent reguleringsplan. Det er i planen godkjent bygg inntil kote 15,4 m, jf. reguleringsplankart.

3. Vi er kjent med at dette planlegges i neste byggetrinn. Dette må i så fall søkes særskilt om og varsles naboer på vanlig måte. Er plassering av byggene godkjent, og hvilke fasader og takvinkler blir det?

Svar: Plassering av byggene ble godkjent 22.03.2019 og endringssøknad på vedlagte fasadetegninger fikk godkjennelse 15.07.2020.

4. Det er planer om ytterlige bygg i området, hva slags bygg er det?

Svar: Det er ikke kjent for oss at det planlegges ytterligere bygg i området utenom det som er regulert inn i vedtatt reguleringsplan.

5. Det var planlagt en sandstrand mot syd, blir det gjennomført?

Svar: Lekeareal og badeplass skal ferdigstilles, jf. reguleringsbestemmelse 8.1

6. Oppførte bygg er i hovedsak pelet i sjøen på mer enn 2 meters dyp, altså på statlig grunn. Er grunnen i sjøen løst ut eller leid?

Svar: Forholdet til grenser og eiendomsrett i sjøen innenfor planområdet er avklart.

Til slutt

Plan - og bygningsmyndigheten har mangel på tid og kapasitet. Det er mange som venter på at deres byggesak skal behandles. Manglende saksbehandling har ofte store økonomiske konsekvenser for både byggenæringen og den enkelte tiltakshaver. Saksbehandling har derfor høy prioritet. Informasjon til innbyggere som er usikre på sine rettigheter er selvsagt også viktig for oss å ivareta. Den enkelte har likevel et ansvar for å oppsøke den informasjonen kommunen har offentlig tilgjengelig samt ha tillitt til at de får nabovarsler med informasjon før byggesaker behandles.

Grethe Krokstad
Plan- bygningssjef

Kommentarer til denne saken