Det framgår av rekartlegging av "tidligere registrerte naturtypelokaliteter". Også Hjartdal kommune inngår.

Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som kommer med informasjonen - og som i tillegg er oppdragsgiveren.

I alt handler det om 14 naturtyper i skog i Porsgrunn og fire i Hjartdal.

Sikring

Kartleggingens hensikt har vært å få hånd om datagrunnlaget for skogbruksplanlegging og annen arealforvaltning, pluss kvalitetssikring. Resultatene legges inn Miljødirektoratets miljøbase.

24 rødlistede arter er registrert. Videre:

"Flere av lokalitetene med rik edelløvskog med eik, lind, bøk og hassel har godt potensial for krevende jordboende sopp. I tillegg er det et videre potensial for krevende insekter og vedboende sopp på død ved og hule løvtrær i mange av lokalitetene, samt lav på rikbarkstrær."

Hule eiker

Typisk lokalitet i Porsgrunn er rik edelauvskog.

Men det heter også at områder her har areal som kan huse hule eiker.

En oversikt viser blant annet at Presteskjeggen kole i Porsgrunn har gammel furuskog, Brubekk i Hjartdal har rik sandfuruskog.