Gå til sidens hovedinnhold

Stopp for omstridt skytebane-plan

SILJAN: – Nytt skyteanlegg er ikke i tråd og forenlig med gjeldende overordna planer. Dette planinitiativet bør ikke føre fram, er rådmannens foreløpige råd. – Det er å lytte til innbyggerne, fastslår folkevalgt.

Den folkevalgte er Dag Jøran Myrvang (Arbeiderpartiet).

Han uttaler seg på bakgrunn av referatet som først nå foreligger fra oppstartsmøtet knyttet til plan om et nytt skytebaneanlegg i Siljan. Møtet fant sted 18. juni, og der stilte representanter fra Skien jeger- og fiskerforening, Norconsult AS, Fritzøe skoger pluss tre kommuneansatte, inkludert kommunalsjef Kjell Borgeraas.

Rådmann i Siljan er Jan Sæthre.

Støtter rådet

– Jeg støtter kommunens foreløpige råd i dette, sier Myrvang som har vært og er kritisk til skyteanlegg-planen.

– Hva synes du om kommunens begrunnelse?

– Slik jeg oppfatter det er den i tråd med gjeldende planverk.

– Har kritikerne av ny skytebane nå vunnet?

– Jeg vil heller si vi lytter til innbyggerne

Uenighet

Det er Skien jeger- og fiskerforening ved leder Ole-Martin Meland som har drevet fram planen, og han var til stede på oppstartsmøte. Han ønsket fredag ettermiddag ikke å kommentere saken.

Men i referatet kommer det fram:

«Forslagsstiller er uenig i at planinitiativet er strid med overordnede planer. Forslagsstiller stilte spørsmål ved kommunes begrunnelse for å stoppe planinitiativet».

Kommunen har svart på konkrete spørsmål, og det er klart:

Satsing til kommunen i det aktuelle området er friluftsliv og en del av folkehelsearbeidet, stillhet er vesentlig, haglskyting vil medføre støy.

Området er et LNF-området i kommuneplanens arealdel, en hensynssone er lagt inn, et nytt område for boligbebyggelse er lagt inn på Galtetjønnåsen.

Idrettsanlegg er et underformål til områder for bebyggelse, særlige hensyn til friluftsliv skal tas.

Reagerer på ordføreren

Men Dag Jøran Myrvang reagerer på informasjon i referatet om at ordføreren tok et skytebane-initiativ overfor Fritzøe skoger. – Sett i lys av min interpellasjon i kommunestyret ble dette benektet.

Det er i punkt sju det kommer fram, sier Myrvang og viser til referatet hvor det blant annet heter:

«Fritzøe ble kontaktet av Ordfører etter at det ble klart at Veidebu ville bygge ut på eksisterende skytebane. Fritzøe Skoger har på den bakgrunn stilt arealene ved Siljan alpin til rådighet for Skien JFF, og gir uttrykk for å være positive til et støyskjermet skytesenter.»

Benekter

Samtidig viser Myrvang til referatet i forbindelse med interpellasjonen i kommunestyret 5. mai, der ordføreren er gjengitt slik:

«Jeg har ikke vært med på noen møtepunkt om skytebane. Det stemmer aldeles ikke, det er ikke mitt initiativ.»

Ordførerens kommentar

– Jeg finner ikke at det er samsvar mellom det ordføreren uttalte i kommunestyret, og det som kommer fram i referatet. Det finner jeg spesielt og vil vite hvorfor.

På spørsmål om dette, svarer ordfører Kjell Sølverød til TA:

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, da jeg ikke har lest referatet.

Møtet i næringsforeningen

Myrvang opplyser i tillegg at det blir et åpent medlemsmøte i Siljan næringsforening 1. oktober på kommunehuset. Temaet er: Mulig skyteanlegg i Siljan alpin.

– Jeg regner med at dette blir et intenst møte og at de som har spørsmål til ordføreren – eller meg og andre – stiller opp der.

Det er ingen hemmelighet at den lokale motstanden mot denne planen er betydelig.