Fyresdal kommune forventer ingen økning i antall bevegelser i årene som kommer, men ønsker å opprettholde flyplassen som et tilbud.

– Fyresdal flyplass benyttes i dag av mindre privateide småfly, og i de siste årene har flyplassen også blitt benyttet av modellflygere. Flyplassen blir kun brøytet ved behov på vinterstid, heter det i søknaden om forlenget konsesjon.

Søknaden er nå ute på høring – og høringsfristen går ut 28. november. De som har noe på hjertet rundt konsesjonen må svare innen denne datoen. Den gamle konsesjonen går ut 1. mai 2023.

Det er Fyresdal kommune som eier flyplassen.

Ingen konflikt

– Siden søknaden gjelder fortsettelsen av en etablert virksomhet, er det vanskelig for Luftfartstilsynet å se at en fornyelse av konsesjonen vil komme i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven, eller at det er grunnlag for nærmere undersøkelser etter loven, heter det fra Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet antar likevel at høringsinstansene kan ha større kunnskap om naturmangfoldet i området, og landingsplassens mulige innvirkninger på dette. Om det er slike forhold som man mener nødvendiggjør en nærmere vurdering, bes det om en særlig kommentar om dette ved siden av oversendelse av det konkrete kildegrunnlaget kommentaren bygger på.

Fyresdal kommune har vedlagt en støyrapport i søknaden, gjort av Sintef – fra 2006. Ettersom trafikkomfanget til flyplassens forventes å ligge på samme nivå som tidligere, forutsetter Luftfartstilsynet at det ikke er noen merkbar endring i støy, og at målingene gjort av Sintef vil være tilstrekkelige også i dag.

Startvekt på 5700 kilo

Skulle det mot all forventning skje en økning av trafikkmengden forlanger Luftfartstilsynet at det søkes om endringer i konsesjonen.

Flyplassen er i dag godkjent for VFR – flyging i dagslys med fly med største tillate startvekt på 5700 kilo – og helikopterflyging. Flytårnet er ikke bemannet.

Det er ikke gratis å få fornyet en konsesjon – Fyresdal kommune vil få en regning på 17 000 kroner for fornyelsen.

Motorsportområdet tett ved nordenden av flystripen antas å få aktivitet av snøscooter om vinteren og vanlig motorsykkel om sommeren. Det er antatt at det er samtidig aktivitet med rundt 10 kjøretøyer, cirka 60 bruksdager i året. Banen er modellert med kjørelengde på 1000 meter.