(Kragerø Blad Vestmar)

22. april skal en mulig ny skolestruktur vedtas i kommunestyret. En prosess som har vart i nesten to år nærmer seg slutten. Det har vært lagt opp til en grundig prosess der blant annet kommunens skoleledere og lærere har bidratt med faglige innspill, høringssvar og leserinnlegg, og det har vært lagt ned enormt med krefter og ressurser i hele organisasjonen for å bidra i arbeidet.

De siste 14 dagene har vi vært vitne til mye klabb og babb fra de politiske partiene. I HOP 8. april la Senterpartiet frem et nytt forslag som verken har vært utredet eller gjennom høringsrunder. Dette reagerte vi sterkt på! I lørdagens KV, en knapp uke før saken skal behandles, presenterte Senterpartiet nok et forslag. Forslaget legger opp til en ny utredning og høringsrunde angående plasseringen av ungdomstrinnene.

Det er oppløftende at Senterpartiet nå anerkjenner viktigheten av utredning og høringsrunder, men vi stiller oss undrende til hvorfor dette innspillet ikke har kommet langt tidligere i prosessen? Vi opplever at mange av de politiske partiene har kommet for seint på banen. Når en prosess har pågått over så lang tid, burde man kunne forvente at spørsmål, forslag og ønsker til utredningen kommer på bordet i god tid før det skal fattes vedtak! Dette politiske virvaret skaper uro og usikkerhet, og fører til mistillit.

Vi ser at flere av partiene tar til orde for å beholde nåværende skolestruktur. Vi må vite hvordan dette skal finansieres som en varig og langsiktig løsning! Enten kommunestyret velger å videreføre nåværende skolestruktur eller vedtar en ny, må vi ha muligheten til å fylle skolene våre med et godt pedagogisk innhold, også i årene fremover. Men hvor er pengene? Vi har savnet konkrete og realistiske beskrivelser av hvordan partiene mener skolene skal klare å møte budsjettkuttene de har vedtatt gjennom økonomiplanen, og samtidig opprettholde kvaliteten på undervisningen. Det er økonomi som er bakgrunnen for hele skolestruktursaken!

Rammen til Oppvekst ble kuttet med 12,3 millioner fra 2019 til 2020. Fra 2020 til inneværende år ble det kuttet 10 millioner, og i 2022 skal det ned ytterligere 7,5 millioner. Altså 30 millioner på tre år, og slik skal det visst fortsette på bakgrunn av demografiske forskyvninger og KOSTRA-tall. Dette er varige nedskjæringer og varige kutt i kvaliteten i skoletilbudet til elevene våre!

Vi er lei av å høre at kommunens politikere skal satse på skole samtidig som de vedtar kutt etter kutt. De forespeilede nedskjæringene er for store til at skolene kan løse dette ved å gjøre interne driftstilpasninger, det har allerede blitt gjort i flere år! Faktum er at det tilbudet som gis til kommunens elever pr i dag ikke kan opprettholdes kun ved å flytte penger innenfor kommunalområdet Oppvekst. Alle skolene blir tvunget ned på en minimumsdrift, og vi mener at elevene våre fortjener bedre!

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Kragerø forventer at en eventuell ny skolestruktur vedtas ut fra faglige, pedagogiske og økonomiske hensyn.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Kragerø forventer at en eventuell ny skolestruktur vedtas på bakgrunn av grundige utredninger og høringsrunder.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Kragerø forventer at en eventuell ny skolestruktur kan stå seg over tid, og at vi slipper ressurskrevende og utmattende skolestrukturdebatter.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Kragerø forventer at kommunens politikere sikrer midler til et solid pedagogisk innhold i skolene våre.

Utdanningsforbundet Kragerø