Det sier Heidi Sjerve; hun er daglig leder i Steinar Moe Eiendom AS som er sentral i utviklingen av bolig- og næringsformål på den store tomta på Klosterøya.

Støttekonstruksjon

– Søknaden gjelder spunting av elvefronten, opplyser Sjerve. – Dette er et sikringstiltak for å hindre eventuelle framtidige utsklidninger av masser i dette området.

Utfyllingen gjelder i flere felt og skal være i tråd med reguleringsplanen for området.

En spunt er altså en støttekonstruksjon for å forhindre løsmasser å nå utgravinger på sjø og land.

– Ikke mer enn vanlig

Søknaden ble sendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark en av de siste dagene av 2022.

Når kan dere vente svar?

– Det kan fort ta fra seks til ni måneder.

– Vil innbyggerne i byen merke noe spesielt til arbeidet?

– Det tror jeg ikke, det blir ikke mer enn et vanlig byggeprosjekt – som ikke trenger spesielle utredninger.

– Og prisen på dette prosjektet konkret?

– Det er ikke naturlig å si noe om det nå.

Pågår i tre måneder

I søknaden går det fram at en ønsker oppstart enten vår eller senhøst 2023. Tre måneder er antatt varighet.

Kjernen defineres slik: «Formålet med selve utfyllingen i sør på området er å vinne land for å etablere nytt leilighetsbygg.»

Sikring av eksisterende bryggekonstruksjon inngår som nevnt også.

Videre: Sikringen skjer ved at en spuntkonstruksjon settes ned. Det heter også at gamle steinkister og tredeler preger bryggekonstruksjonen. «Muren har stedvis sviktet, og bakenforliggende masser har rast ut i elva.»

Anbefalingen er at dagens murer rives, og at det fylles opp med «stabil fylling av velgradert stein».

Areal som fylles ut: 4400 kvadratmeter. Volum: 27 000 kubikkmeter.

Ryddes for tømmer

Metoden for utfylling er beskrevet. Den inkluderer at området først ryddes for tømmer og lignende som befinner seg på bunnen.

Det står i klartekst at dette skal gjøres skånsomt, en vil unngå at for mye forurenset sediment virvles opp. En pute med sand, på cirka en halv meter, legges – deretter følger en fylling med stein.

I tillegg: «Bygg som etableres på fylling må peles på fjell.»

Utenfor gytetid

På spørsmål om tiltaket vil påvirke naturverdier, er svaret at det er det liten grunn til å anta. «Det permanente tiltaket er ikke forventet å påvirke fisken i særlig negativ grad». Men det forsikres om at arbeidet skal utføres utenfor gytetid.

Siden området ligger nedstrøms, vil steinstørrelse og erosjonssikring bli vurdert sammen med eksperter.

Det kommer dessuten fram at sjøbunnen inneholder tungmetaller og PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner – kjemiske stoffer).

Løsmasser

Det er utført grunnundersøkelser, og det er dykket for å få oversikt:

«Dykkervideoen viser at det på relativt store deler er tilnærmet bart fjell foran eksisterende mur i elva. Helt i sør viser undersøkelser at det kan være noe løsmasser over fjellet ...»

2018

Steinar Moe Eiendom AS, som også har kjøpt Smieøya, fikk sin detaljregulering for Tømmerkaia godkjent av bystyret i 2018.

Antall boliger er anslått til 200.

Forretningsareal er begrenset til 4500 kvadratmeter for østsiden av Klosterøya.