Formannskapet er på saken denne uka. Stikkord er finansiering og opsjon.

Dette året og det neste

Utgangspunktet er et vedtak i utvalg for klima, miljø og byutvikling sommeren 2021. En bestemte at en ville skifte ut gang- og sykkelkulverten under Gulsetringen i 2022, pluss kulverten under Nyhusvegen året etter.

Fortau skal i tillegg på plass fra førstnevnte kulvert til parkeringsplassen ved Kollmyr skole.

Anbudskonkurransen er avsluttet

I saksdokumentene går det fram at en anbudskonkurranse er avsluttet med pristilbud fra åtte entreprenører. Kostnadene etter tilbudene skal da bli:

* 13,1 millioner kroner for kulvert under Gulsetringen og fortau Vestre Gulset

* 19,3 millioner kroner inkludert opsjon for utskifting av kulvert under Nyhusvegen

Opsjonen utgjør altså 6,2 millioner kroner.

Belønningsmidler og egenandel

Finansiering slik det ser ut i dag:

* Belønningsmidler 2017 og 2020 - 5,6 millioner

* Trafikksikkerhetsmidler 2022 (til fortau og kulvert Gulsetringen) - 4,0 millioner

* Egenandel Skien kommune 2022/2023 - 0,8 millioner

Dermed blir det behov for en tilleggsbevilgning på 2,7 millioner fra kommunen - som tillegg har inne en søknad hos fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler 2023 for kulvert under Nyhusvegen.

Framdriften er slik: Utskifting av kulvert Gulsetringet og bygging fortau starter i oktober.

Skal prefabrikeres - kortere veistenging

Videre informasjon: "De nye kulvertene skal prefabrikeres, og ikke støpes på plassen. Dette er valgt for å redusere perioden vegene må stenges".

En er opptatt av kostnadene og ser fordeler i så måte ved at leverandøren gir en pris på kulvertene samtidig.

Innstillingen i saken er konkret slik:

1. For å fullfinansiere utskifting av gang- og sykkelkulvert under Gulsetringen og fortau langs Vestre Gulset benyttes kr 2,7 mill av belønningsmidlene.

2. Opsjonen for utskifting av gang- og sykkelkulvert under Nyhusvegen, verdi kr 6,2 mill, utløses samtidig med at tiltak i punkt 1. gjennomføres.

3. Opsjonen finansieres ved tilskuddsmidler fra trafikksikkerhetsordningen for 2023 og belønningsmidler. Dersom Skien kommune ikke får tilstrekkelig tilskuddsmidler benyttes ytterligere belønningsmidler