Sjøbunnen i Kragerø er svært forurenset

MILJØGIFTER: Deler av Kragerøs havneområde er svært forurenset, går det fram av en fersk rapport som er laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark. Det ble funnet for høye verdier både av kvikksølv, dioksiner og PAH-stoffer (tjærestoffer).

MILJØGIFTER: Deler av Kragerøs havneområde er svært forurenset, går det fram av en fersk rapport som er laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark. Det ble funnet for høye verdier både av kvikksølv, dioksiner og PAH-stoffer (tjærestoffer). Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

KRAGERØ: Sjøbunnen i havneområdet rundt Kragerø sentrum inneholder for høye verdier av miljøgiftene kvikksølv, dioksin og PAH, viser en fersk undersøkelse som er gjort på oppdrag av Fylkesmannen i Telemark.

DEL

Det var på bakgrunn av tidligere rapporter om høye konsentrasjoner av miljøgifter i Kragerø-området, at Fylkesmannen tok initiativ til å få gjennomført undersøkelsen. En del av formålet med den nye undersøkelsen, var å få indikasjoner på om forurensningen stammer fra lokale kiler.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tok prøver fra fisk, blåskjell og bunnsedimenter i 2013 og 2014, og resultatene forelå rett før nyttår.

KVIKKSØLV

Det ble tatt prøver av blåskjell fem steder og prøver av bunnsedimenter fire steder mellom Kilsfjorden, Skåtøy og Valberg. Torskene som ble undersøkt, ble fanget av en lokal fisker rett på utsiden av Øya.

Undersøkelsen viste at konsentrasjonen av kvikksølv i torskefiletene og blåskjellene lå godt under grenseverdien på 0,5 milligram per kilo. Men i de øverste to centimeterne av sjøbunnen ble det funnet mer kvikksølv på alle prøvestedene, enn det vannforskriften tillater. Forekomstene gjør at sjøbunnen disse stedene karakteriseres som «markert» eller «sterkt» forurenset.

De høyeste forekomstene av kvikksølv i bunnsedimentene ble målt nordøst for Furuholmen.

Blant de undersøkte blåskjellene ble det funnet mest kvikksølv i prøvene fra den vestre enden av Tåtøy. NIVA mener at dette tyder på at kilden for tilførsel av kvikksølv er via Kilsfjorden. Skjellene derfra plasseres i den nest øverste klassen når det gjelder forurensning.

Kvikksølv regnes blant de farligste miljøgiftene, og utgjør en trussel både mot vannlevende organismer og menneskers helse.

DIOKSINER

Da sjøbunnprøvene ble testet for dioksiner, ble det funnet høyest konsentrasjoner nordøst for Furuholmen og i Kilsfjorden. Begge steder regnes miljøtilstanden som dårlig. Konsentrasjonen av dioksiner i blåskjellene var høyest i prøvene fra Smedsbukta, der skjellene regnes som moderat forurenset. Resten av blåskjellene regnes som lite forurenset.

Leveren i torskene som ble undersøkt, inneholdt dioksiner og dioksinliknende PCB som i snitt lå 3,4 ganger over den gjeldende grenseverdien. Dette er likevel en bedring i forhold til en undersøkelse i 2009, der konsentrasjonen lå 6,5 ganger over grenseverdien.

Ifølge NIVA har tidligere undersøkelser antydet at dioksinforekomstene i Kragerøskjærgården stammer fra Grenland. Også dioksiner regnes blant de farligste miljøgiftene, og kan være kreftframkallende.

PAH I HAVNA

Prøvene ble også undersøkt for forekomster av stoffgruppen PAH, som består av mange forskjellige forbindelser. Noen av stoffene giftige, skadelige for arvestoffet eller kreftframkallende. Vedfyring er blant kildene til utslipp av PAH.

Høyest konsentrasjon av PAH i sjøbunnen ble målt i prøvene fra havnebassenget mellom Øya og Barthebrygga. Her «betegnes tilstanden som «svært dårlig», den mest alvorlige klassifiseringen av forurensning. Sjøbunnprøvene fra de tre andre stedene betegnes som «moderat» eller «dårlig».

NIVA mener at kilden for PAH er i nærheten av Kragerø sentrum. Resultatene av PAH-prøver fra blåskjellene er plassert i de to minst alvorlige forurensningsklassene.