Det var lenge som det virket som en debatt med Telemark mot Vestfold i Vestfold og Telemark fylkesting torsdag. Debatten om en mulig framtidig vindkraftpark i sjøen noen kilometer utenfor Stavern fikk temperaturen opp i et eller så vanligvis rolig fylkesting. Det ble også naturvern mot det grønne skiftet. Samt klaging på skjev saksframstilling og et utrolig mangelfullt saksframlegg.

Forslaget om at fylkestinget skulle støtte forslag fra Norsk Havvind AS om at NVE skal vurdere en framtidig havvindpark utenfor Stavern kom også fra det private selskapet og ikke fra det politiske miljøet eller administrasjonen i utgangspunktet.

Fikk kraftig kritikk

Mangelen på saksframlegg var blant det som både Jan Birger Løken fra Høyre i Vestfold og representanter fra Rødt og Miljøpartiet de grønne samt Venstre reagerte på. Knut Anvik fra Fremskrittspartiet måtte tåle tilsnakk fra fylkesordføreren for sine betraktninger.

– Skal dette være hilsen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til innbyggerne i Vestfold, så må vi ha andre opplysninger. Dette er en trist avslutning på de fire årene vi har vært sammen, sa Anvik.

– Dette er en sak uten noe som ligner en balansert saksframstilling. Vi må gi de som er berørte en mulighet til å reagere. Og de er mange, sa Jan Birger Løken.

Dårlig plassering

Harald Moskvil fra Miljøpartiet mente at den tenkte plasseringen av denne havvindparken er helt feil.

– Vi har fått en sak som ikke har noen indikatorer på at det er en god plassering, bortsett fra nærheten til industrien i Grenland. Det er midt i ruten for trekkfugler. Vi kan ikke bruke fylkestinget til å legitimere dette prosjektet, sa Moskvil. Og pekte på at det anbefalte området allerede er spilt inn til NVE av Norsk Havvind AS.

– Jeg er ikke villig til å ofre naturen på klimaets alter, var beskjeden fra Maren Njøs Kurdøl fra Rødt.

Ønsker utredning

På den andre siden var det først og fremst Ådne Naper fra SV og Hans Edvard Askjer fra KrF som åpnet for utredning av det planlagte området.

– Men det vi skal ta stilling til i dag er ikke å ta stilling til en konsekvensanalyse. For hadde det vært det så hadde ikke denne saksframstillingen vært god. Men vi er på et helt annet stadium, helt i begynnelsen av noe som vil ha behov for en lang utredning, sier Ådne Naper.

– Jeg er livredd for at vi kommer dit at vi vil ha det grønne skiftet, bare ikke her hos oss, sier Hans Edvard Askjer.

Flytende turbiner

Det Norsk Havvind ser for seg er flytende turbiner, siden dette er i et område med relativt vann, ned mot 300 meter. I brevet til fylkeskommunen, som er sendt uten datospesifisering, står dette blant annet:

«Skaga-feltet er tiltenkt en arealeffektiv størrelse på om lag 200 km² som er tilpasset den felles nordiske systemgrensen på 1400 MW. Bamle/Porsgrunn er tiltenkt som ilandføringspunkt. Kraftverket vil ha om lag 75 turbiner. Årlig produksjon vil være i området 6,0 – 6,5 TWh, som tilsvarer ca. 4 % av Norges samlede årsproduksjon (ref. 2021). Avstander vil være om lag 11 km fra Stavern, 16 km fra Larvik og 6 km fra Svenner fyr.»

Konsekvenser

Norsk Havvind legger heller ikke skjul på at prosjektet kan ha negative konsekvenser, både for skipstrafikk og miljø. Dette skriver de:

«Utbygging av fornybar energi til havs, som Skaga-feltet, må gi positiv samfunnsnytte dersom det skal gjennomføres. For at det skal kunne være positiv samfunnsnytte, må fordelene med tiltaket, som inkluderer verdien av kraftproduksjonen, være større enn ulempene for allmenne interesser.

For Skaga-feltet (og de øvrige havområdene vi nå ber NVE gjøre klar for havvind,) må det tas hensyn til fiskeriinteresser, farleder for skipsfarten, verneområder, naturmiljø etc. For å bidra til og styrke sameksistens mellom ulike interessenter og aktiviteter til havs er det viktig å involvere berørte næringer på et tidlig tidspunkt i utredningsarbeidet. Berørte aktører skal høres og næringenes innspill bør tillegges vekt ved valg av havvindkraftverkets endelige utforming og plassering. Vindkraft til havs kan påvirke naturmiljøet negativt. Havvindkraftverk påvirker arter over og under vann, både i anleggsfasen og driftsfasen.

For sjøfugl og trekkfugl etc. kan vindkraftverk til havs medføre risiko for kollisjoner med turbiner, unnvikelsesatferd samt barrierevirkninger som kan medføre tap av habitat. Anleggsfasen vil også gi en varierende grad av støy som blant annet kan gi økt fysiologisk stress for fisk og sjøpattedyr. Dette er momenter som klart må utredes og som kan få betydning for utforming og plassering av vindkraftverket. »