Det kommer fram i «Bysykkel i Grenland» som nettopp er behandlet i utvalg for klima, miljø og byutvikling og skal videre til formannskapet neste uke.

Innstillingen, som utvalget sa ja til, går på at ordningen etableres i Skien, og Porsgrunn, i løpet av våren 2022; «minimum halvparten av kjøretøyene skal være elsykler».

Mindre bilkøer

– For dem som er mitt parti er det viktigste at ordningen framstår som mest mulig praktisk og gir den enkelte mulighet til å forflytte seg fra A til B på en rasjonell og effektiv måte, sier Stein Erik Amlie som representerer Høyre.

– Hvis en gjør dette riktig kan resultatet godt bli mindre bilkøer i Skien og Porsgrunn.

– Men for mange elsparkesyklister gir vel grunn til bekymring?

– Det skal gå bra. Regjeringen varsler jo et nytt regelverk for små elektriske kjøretøy, og det skal etter det jeg forstår innføres før sommeren.

Nye regler rammer

Ifølge saksdokumentene skal dette bli de nye reglene for små elektriske kjøretøy:

* Forbud mot mer enn én person av gangen på en elsparkesykkel.

* Tydeliggjøring i regelverket av at elsparkesyklister må ta hensyn til fotgjengere, og at de må holde en fart på 6 kilometer i timen eller mindre når de passerer.

* Det vil bli etablert helt nye skilt, deriblant soner for parkeringsforbud og en særlig fartsgrense i enkelte soner, for eksempel fortau.

* Kommuner vil få mulighet til å gi parkeringsbøter til feilparkerte elsparkesykler

Mer attraktivt

Når det gjelder dette med bysykkel er det spesielt i bybåndet – Skien til Langesund – det er aktuelt.

En oppfatning er at «bysykkel kan øke attraktiviteten for kollektivtilbudet ved at dette blir mer tilgjengelig når man kan bruke bysykkel til og fra kollektivtilbudet. På denne måten kan bysykkel bidra til å redusere gangavstand, reisetid og behov for bussbytter, som er kjente barrierer mot å bruke kollektivtilbudet».

Fire millioner per år

Ulike parkeringsmodeller følger med, der soner kombinert med friområder framstår som de beste alternativene. Parkeringen skal kontrolleres virtuelt «ved hjelp av geofence-teknologi».

Ikke overraskende inngår også mål om «positiv klimaeffekt» og «bærekraftig utvikling».

Tilbudet om bysykkel skal finansiering med statlige belønningsmidler, og det legges opp til en årlig ramme på 4,2 millioner kroner. Men brukerbetaling inngår.

Kommunedirektøren/rådmannen konkluderer slik: «Bysykkeltilbudet er et sted i riktig retning mot framtidens smarte og biluavhengige mobilitetstilbud».