Uttalelsen kommer fra Roald Stykket, leder i Fellesforbundet, Avdeling 8 Telemark.

Den kommer på bakgrunn av en fersk sak i TA der direktør i Entreprenørforeningen bygg og anlegg i Telemark og Vestfold ga utrykk for sitt syn:

Det er svingninger i ulike byggeprosjekter skjer rett som det er. - Disse må håndteres effektivt, og dermed er innleie en løsning. Ikke gjør noe med ordningen nå.

Et uvesen

- NHOs sitt syn holder ikke mål. De ulike entreprenører bruker underselskaper og innleid arbeidskraft i stort monn, det fører til ulikheter og sosial dumping, sier Stykket.

- Dette er et uvesen vi må få gjort noe med.

Utsatte lærlinger

Han frykter dessuten for lærlingene slik det kjøres i dag.

- Firmaer med ulike spesialiteter kommer inn i de ulike prosjektene, og det å være en opplæringsbedrift er ikke lenger så enkelt. Spesielt er nok tømrerfaget utsatt. Vi må ta et ansvar for morgendagens håndverkere.

- Så regjeringens forslag er fornuftig?

- Ja, det mener jeg, de kunne vel egentlig gått lenger, men forslaget er en bra start for å få gjort noe med uvesenet innleid arbeidskraft.

Stykket reagerer på utsagnet til NHOs regiondirektør om at bedrifter risikerer å måtte takke nei til oppdrag.

- Det holder jo ikke. Bedriftene kan ganske enkelt tilby faste stillinger til de som kommer fra bemanningsbyråene, så løser det seg.

Skal ha blitt permanent

Fellesforbundet har i lengre tid vært opptatt av dette med faste stillinger og innleie. I 2021 uttalte nestleder i forbundet, Steinar Krogstad:

– Alle partier er enig om at faste stillinger skal være normalen. Men det hjelper lite så lenge situasjonen rundt omkring faktisk ikke er slik. Midlertidig innleie er blitt permanent innleie flere steder. Slik skal det ikke være. Det er heller ikke Stortingets intensjon.

I et høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet i november 2021 heter det blant annet:

"Departementet viser til at innleie kan ha flere negative konsekvenser for arbeidsforhold blant annet på grunn av kortvarige kontrakter og usikkerhet om framtidige muligheter for arbeid. Studier viser også at innleide arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker, jf. Arbeidstilsynet, 2018.6. De innleide arbeidstakerne er sjeldnere organisert og svakere involvert i medvirknings- og samarbeidsordninger på arbeidsplassene, jf. Ingelsrud mfl., 2020."

Det har vært innstramminger, men det kan "tyde på at det fortsatt forekommer brudd på reglene om innleie fra bemanningsforetak i deler av arbeidslivet..."

Departementet skal ha saken til behandling og et planforslag skal være på vei.