Det går fram av en rapport som snart skal behandles av kontrollutvalget i Skien kommune.

Den er forvaltningsrevisjon: "Rus og psykisk helse - boligsosialt arbeid".

Vestfold og Telemark revisjon IKS står bak.

Tilpasset eget behov

En av problemstillingene er i hvilken grad kommunen sikrer at de med rusavhengighet og psykiske vansker får tjenester tilpasset sine behov.

Svaret kort: "Våre undersøkelser viser at Skien kommune i stor grad sikrer at personer med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får tjenester tilpasset eget behov."

Det er dessuten en konklusjon at den enkelte har anledning til å medvirke.

Godt samarbeid

Enhetene Psykisk helse og livsmestring og senter for rus samarbeider godt med andre enheter, heter det.

Stikkprøver viste at det "i all hovedsak var samsvar mellom vedtak, tiltaksplan og tjenesten som ble gitt". Et investeringsprosjekt, "Nye boformer", er vedtatt og skal stå ferdig i slutten av 2023.

Det gis flere anbefalinger, blant disse: "Sikre brukermedvirkning i større grad på systemnivå innenfor rus-området."