(Telen)

Ansatte ved Heddal barneskole er sterkt i mot å dele opp skolen i 1-4 og 5-7.

Siden sammenslåingen av de tre Heddalskolene høsten 2014, har vi jobbet for en felles profesjonell,faglig og kollegial kultur. Et stort arbeid har blitt lagt ned og ved en evt. splittelse av skolen raseres dette arbeidet. Som profesjon er vi opptatt av pedagogiske løsninger, innholdet i skolen og bærekraftige løsninger for framtida.

Vi mener at en 1-7 skole vil være den beste løsningen for å ivareta elevenes faglige og sosiale progresjon. Følgende punkter utdyper og begrunner vår påstand:

  • I 2015 kom det føringer om endringer i forhold til kravet om kompetanse for undervisning både i barneskolen og ungdomsskolen. Opplæringsloven sammen med tilhørende forskrift viser at det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise. I barnetrinnet kreves det minimum 30 studiepoeng for å undervise i basisfag, i ungdomsskolen kreves det 60 studiepoeng. Det betyr at myndighetene har pekt ut en tydelig endring hvor en går fra allmennlæreren til mer fagspesifikke lærere som underviser i få fag, men med stor fordypning i sine fagemner. For å tilfredsstille disse kravene kreves det en viss størrelse på fagmiljøet ved den enkelte skole. Deler man små- og mellomtrinnet, vil det bli vanskeligere å dekke fagkompetansen som kreves i dag.
  • Forutsetningene for å tilby kvalitet i undervisningen økes dersom man beholder et større fagmiljø.
  • Splitter man trinnene vil det bli vanskeligere å følge «den røde tråden» i opplæringen. 1-7 sikrer et sammenhengende barneskoleløp med samkjørt praksis og fagmiljø. Ved en splittelse vil man ikke like godt kunne se læringsløpet over et lengre perspektiv. Videreføres 1-7 vil overgangen mellom trinnene i barneskolen blir mer «sømløst», mer faglig og man sikrer kontinuitet i opplæringen.
  • Mulighetene for felles faglige drøftinger og beslutninger vedr. tverrfaglighet, dybdelæring,spesialundervisning osv. vil reduseres.
  • Større enheter med bredere faglig kompetanse gjør det enklere å organisere kompetansen på tvers av trinn, herunder også spesialundervisning.
  • Større enheter gjør det enklere å anvende de pedagogiske ressursene mer hensiktsmessig og fleksibiliteten blir bedre.
  • Når det gjelder pedagogiske fordeler heller forskning mot at det faglige utbytte øker på større skoler.
  • Med dagens sammensatte behov og utfordringer i skolen trenger vi større faglige miljøer med flere fagspesialister.
  • Språkopplæring for minoritetsspråklige vil kunne følge en enhetlig plan. Det samme gjelder tilpasset opplæring og spesialundervisning.
  • 1-7 gir bedre forutsetninger for god sosial trening mellom aldersgruppene.

Det er lærerne og de ansattes fagmiljø som utgjør de viktigste rammebetingelsene for en god skole. Vi ønsker en felles Heddal barneskole. Lokasjon er underordnet for vår del. Vi som jobber på Heddal barneskole er stolte av den jobben vi har gjort siden sammenslåingen i 2014. Vi har klart å skape en felles identitet knyttet til skolen for elever og ansatte.

Vi ber dere om å ikke forringe dette fagmiljøet og kulturen vi har klart å skape på Heddal barneskole.