Gå til sidens hovedinnhold

Råder Skien om Google

MIDT-TELEMARK: De folkevalgte råder Skien til å gjennomføre tilstrekkelig konsekvensutredning som går på utslipp av kjølevann. Og hva med sikkerheten for kraftforsyningen? Det er det planlagte Google-anlegget som er i fokus.

Formannskapet i Midt-Telemark møttes mandag for å finne fram til en høringsuttalelse angående "detaljregulering for kjølevann til Gromstul i Skien kommune".

På grunn av at høringsfristen er forlenget skal saken også opp i kommunestyret.

Energi-gjenvinning

- Det er to forhold jeg vil framheve i vår behandling så langt, og det er rådet til Skien kommune, og det er om energi-gjenvinning av kjølevannet fra det planlagte datasenteret er vurdert, sier ordføreren i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland.

Når det gjelder konsekvensutredning går det også på lekkasje fra syredannede bergarter, partikler fra masselager og utslipp av sprengstoffrester.

Vannmiljøet i sentrum

Det går fram av saken slik den forelå mandag at Midt-Telemarks engasjement hovedsakelig er knyttet til hvordan Google-senteret vil påvirke vannmiljøet i Norsjø.

I forslaget til høringsuttalelse pekes det på planforslag med detaljregulering med konsekvensutredning, punkt 4.5:

"For driftsfasen foreligger det ikke tilstrekkelig kunnskap til å gjøre en konkret vurdering av påvirkning og konsekvens. En utslippssøknadsprosess vil håndtere eventuelle utslipp og grenseverdier for driftsfasen for kjølevannstunnelen."

Poenget her er at kunnskap om dette er vesentlig, formulert slik av kommunedirektøren/rådmannen: "Konsekvensen slik den foreligger vurderes derfor å ha liten verdi med hensyn til å kunne vurdere planens innvirkning på vannmiljøet, når den bare omtaler forhold knyttet til tiltakets anleggsfase."

Kraftforsyningssikkerheten i regionen

Midt-Telemark råder dessuten Skien kommune til at det blir gitt en ny høringsfrist når den oppdaterte konsekvensutredningen foreligger, "slik at det er mulig å ta stilling til planforslaget når kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig".

Formannskapet vedtok kommunedirektørens innstilling, men hadde med følgende tillegg:

* Med så stort kraftbehov som dette datasenteret vil ha (200 MW), hvilke konsekvensutredninger er gjort mht. kraftforsyningssikkerheten i regionen?

* Høringsuttalelsen fra Midt-Telemark kommune sendes som kopi til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.