Og det er Lars Johan Plesner ved økonomiavdelingen i Skien kommune.

Det gjelder tilskuddene til de private barnhagene i 2020, 2021 og 2022.

Ved tap - staten inn

- De som saksøker, Norlandia barnehagene AS og Espira kulturstien AS, mener forskriften kommunene har benyttet som grunnlag for utbetalinger til de private barnehagene er ugyldig, forklarer Plesner.

Saksøkernes oppfatning er at forskriften er i strid med loven; de saksøker også staten via Kunnskapsdepartementet.

Men Plesner mener det ikke er noen grunn for kommunene i Skien og Porsgrunn til å engste seg for å tape saken.

- Kommunene har jo kun fulgt de statlige reglene, så dersom det blir tap i en rettssak må kommunen be om avklaring fra staten på hvordan dette skal løses økonomisk.

- Vår påstand er frifinnelse

Kommunadvokat i Skien, Kristin Albretsen, opplyste til TA tirsdag:

- Tilsvarsfristen var i dag og overholdt av Skien kommune. Vår påstand er frifinnelse, og at vi tilkjennes sakens omkostninger.

Hun forteller at kjernen i saken er slik:

- Det er fremmet stevning for samtlige tingretter i Norge, der private barnehager har saksøkt staten og en rekke kommunene. Det er over 100 kommuner som er saksøkt, så vidt jeg har forstått. I Skien kommune dreier det seg om en barnehage; Espira kulturstien AS.

- Saksøker hevder beregningsmodellen gitt i forskrift er ugyldig og i strid med lovens krav om likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager.

Heltidsplass

Albretsen forklarer videre at kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass.

- Det skal beregnes utfra gjennomsnittlige ordinære driftstilskudd per heltidsplass tilsvarende ordinære kommunale barnehager. Noen utgifter er i forskriften trukket ut av denne beregningen, noen beregninger er gjort sjablongmessig, og beregningen gjøres basert på regnskap som ligger to år tilbake i tid.

- Det er disse forholdene som særlig trekkes frem av saksøkerne som utgangspunkt for at de ikke får «likeverdig» tilskudd.

Stanses inntil videre

Albretsen er tydelig på at et søksmål har gått til Oslo tingrett, og dette er med å representere et gjennomsnitt av norske kommuner.

- Det er derfor fra saksøkernes side bedt om at stevningen fremmet for Telemark tingrett stanses inntil videre. Dette har Skien kommune sluttet seg til, og sett det som hensiktsmessig at saken i Oslo blir rettskraftig fordi dette dreier seg om en lik problemstilling for de fleste kommuner som nå er saksøkt.

Råd fra advokatfirma

Et advokatfirma som representerer en av saksøkte kommunene har tatt kontakt med Porsgrunn kommune. Det heter Arntzen de Besche advokatfirma AS - og gir "noen enkle råd for hvordan din kommune bør forholde seg til stevningen dere har mottatt". Blant annet skal et team av advokater være etablert. "Dette teamet kan effektivt og ressursbesparende bistå flere kommuner."

Men kommuneadvokat Randi Gro Thuland i Porsgrunn sier kommunen ikke vil benytte seg av tilbudet.