«Gnistrer» etter Frp-oppsving

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Leder Nelly Olsen i Porsgrunn Frp har grunn til å trekke på smilebåndet, etter en solid opptur: Fra 10,5 prosent til 21,7 i en fersk måling.

DEL

– Å, her­re­gud. Jøye meg, sier Nel­ly Olsen, le­der av Pors­grunn Frem­skritts­par­ti.

Hun har ak­ku­rat blitt pre­sen­tert for de ferske tal­le­ne der Frp sky­ter i væ­ret fra la­bre 10,2 pro­sent ved kom­mu­ne­val­get i 2011, til hele 21,7 pro­sent i en me­nings­må­ling fra InFact på veg­ne av Ar­bei­der­par­ti­et.

Må­lin­gen ble ut­ført i mid­ten av ok­to­ber, og om må­lin­gen skul­le om­gjø­res til re­pre­sen­tan­ter ville det bety en øk­ning fra fem til 11 by­sty­re­re­pre­sen­tan­ter for Frem­skritts­par­ti­et. Opp­slut­nin­gen rundt Frp falt i 2011 fra 13 til fem ­re­pre­sen­tan­ter.

– Ligger ikke nede

Det er van­ske­lig å peke på én grunn til oppturen, me­ner Olsen.

– Det har vært mye uro hos oss, men roen har satt seg nå, vi har vært flinke og job­ba fram­over, og mar­kert oss, sier Olsen.

– Så er det godt å vise at vi slett ikke lig­ger med bruk­ket rygg, slik en­kelte trod­de at vi ville. Vi lig­ger på in­gen måte nede.

Fredag var det års­mø­te i Pors­grunn Frp. 25 medlemmer møt­te opp, mot fjor­årets 40.

– I fjor var det fle­re der, for­di man­ge kom for å få meg valgt som le­der, sier Nel­ly Olsen.

Per­son­stri­den, som end­te med at grup­pe­le­der Kjell Grant Teigen og fem and­re pro­fi­ler­te med­lem­mer meld­te seg ut av lo­kal­laget, har tid­ligere vært om­talt i TA.

Teigen yt­ret den gang at han fryk­tet for Frps fram­tid i Pors­grunn.

Striden endte med to­talt seks utmeldelser fra partiet. De som meld­te seg ut, er nå er­stat­tet med nye med­lem­mer, opp­ly­ser Nel­ly Olsen.

Full klaff

– I det nye sty­ret er tre helt ferske Frp-ere, for­tel­ler nest­le­der Ad­ri­an Næss Løv­sjø. Han er også er le­der av by­sty­re­grup­pa.

Han mel­der om god stem­ning i det «nye» partiet.

– Den­ne må­lin­gen er utro­lig bra for oss, og gir en kjem­pe­stor gnist til ar­bei­det vårt, både for alle de som er igjen av med­lem­me­ne, og de nye som er kom­met til. Alt klaf­fer nå, nå gnist­rer det av oss, sier Løv­sjø.

Vel­ger­ne har lagt mer­ke til Frem­skritts­par­ti­et lo­kalt, tror Løv­sjø.

– Det er nok en sam­men­heng av fle­re ting, men man­ge leg­ger nok mer­ke til oss, vi er syn­lige, og man­ge tar kon­takt. Vi er dis­po­ni­ble døg­net rundt, og får man­ge te­le­fo­ner, for­tel­ler Løv­sjø.

Grup­pe­le­de­ren for­sik­rer at må­lin­gen ikke skal bli en hvi­le­pu­te for par­ti­et.

– Vi vil selv­føl­ge­lig prø­ve å be­hol­de 21,7 pro­sent, men jeg vil ikke set­te det tal­let som en mål­set­ting, vi vet jo hvor­dan det har gått med and­re par­ti­er som har gjort det før oss, smi­ler Løv­sjø.

– Valg­da­gen er da det gjel­der, men ak­ku­rat nå er det utro­lig å lese tal­le­ne, og det gir en dei­lig fø­lel­se.

Teigen: – Hyggelig

Inn­til slut­ten av sep­tem­ber var Kjell Grant Teigen le­der av by­sty­re­grup­pa i Pors­grunn Frp. Han gikk av et­ter å ha opp­le­vd mis­til­lit fra par­ti­le­del­sen, og meld­te over­gang til kon­kur­ren­ten i By- og nærmiljøpartiet.

Me­nings­må­lin­gen er gjen­nom­ført få uker et­ter den of­fent­lige oppvasken.

– Jeg sy­nes det er hyg­ge­lig at høy­re­si­den og Frp gjør det bra i Pors­grunn. Vi øns­ker et re­gi­me­skif­te og By- og nærmiljøpartiet kan ikke klare det ale­ne, vi tren­ger et sam­ar­beid, også med Frp. Når det er sagt har vi ikke ennå sett lis­ter og valg­pro­gram fra noen par­ti­er, så jeg tar noen for­be­hold ved den­ne må­lin­gen. Men det øde­leg­ger ikke nat­te­søv­nen, sier Kjell Grant Teigen.

Artikkeltags