Allmuen og sykehusstyrer blir fortalt at det er overkapasitet på senger, mens det i realiteten er underkapasitet.

En palassrevolusjon er et kupp eller styreomveltning som er utgått fra kretser som omgir et statsoverhode eller en leder. Sykehusaksjonen Notodden - som har gravd frem grunnlagsdokumentene kan nå dokumentere at mye av det som nå skjer i rekordtempo i helse-Norge er bygget på feil tall. Sintef - som har utarbeidet tallene - innrømmer feilene. Pluss har blitt minus og motsatt. Sykehusaksjonen Notodden mener Hovedstadsprosessen rett og slett må stoppes til man er enig i realitetsgrunnlaget.

SELGER EN MYTE

Sintef innrømmer manglende kvalitetssikring og modeller som underestimerer behovet for heldøgns sengeplasser i fremtiden i to rapporter. Dagens dokumenter «selger» ifølge Sykehusaksjonen en sannhet og en myte som rett og slett ikke er sann. Styret i aksjonsgruppa tror verken styrene i Blefjell eller Helse Sør-Øst - og heller ikke helseministeren selv - er helt klar over scenariene som ligger til grunn i grunnlagsdokumentene.

Det er de selvsamme rapportene som Helse Sør-Øst skal bygge hele Hovedstadsprosjektet sitt på. De fem scenariene som alt er bygget rundt vil bety dramatiske konsekvenser for pasientene og en omveltning uten sidestykke i norsk sykehushistorie - uten at det er blitt diskutert i offentligheten. Sykehusaksjonen Notodden spør seg nå hvem som egentlig har satt forutsetningene for fremtidas helsevesen - som Sintef altså har laget sine rapporter på. Det har ikke Sykehusaksjonen Notodden klart å finne ut av.

EN TOTAL OMLEGGING

Slik dagens system fungerer viser tallene underkapasitet, men ved å innføre en del kriterier i grunnlagsdokumentene - fem konkrete scenario - pluss at man innen 2025 skal hive folk i alle aldersgrupper ut av sykehusene etter gjennomsnittlig fire dager, blir resultatet en total omlegging av hvordan man tenker sykehusdrift i Norge.

- Tempoet gjør at verken folk flest eller stortingsrepresentanter for den saks skyld rekker å sette seg inn i saken, sier Asgeir Drugli, som leder Sykehusaksjonen Notodden og Hanne Thürmer, nestleder og lege.

De fem scenariene som Sintef har lagt til grunn i grunnlagsdokumentet er følgende: Hanne Thürmer forklarer hva de egentlig betyr.

BLIR KOMMUNALT ANSVAR

1. Planlagte innlagte pasienter i medisinske avdelinger som har en til to liggedager skal over til dagbehandling.

Alle under 70 år og halvparten av de over 70 år skal over på dagbehandling. Gjelder kreftpasienter, dialysepasienter, rehabiliteringspasienter og smertepasienter.

- Pasientene må skyves over på kommunen. Dette går nok i Oslo, men kommer du fra Seljord er det ikke så lett å kjøre frem og tilbake. Ett sted må pasienten overnatte. Jeg ser intet poeng i å gjøre dette.

FULLT FRA FØR

2. Planlagte, men ikke opererte pasienter i kirurgiske avdelinger skal ikke forekomme.

Gjelder skrøpelige eldre som skal til etterkontroll, pasienter som er flyttet fra et regionsykehus, pasienter med smerter og kreftpasienter med symptomer som må sjekkes ut.

- Her sier man at er man på kirurgisk avdeling så skal man være der for å bli operert, ikke noe annet. De som kommer tilbake til sykehuset etter en operasjonen må da få et kommunalt tilbud. Medisinske avdelinger er stappa fulle fra før. Dette gjelder halvparten av alle kirurgiske innleggelser så vi snakker store endringer. At dette krever en totalomveltning i det kommunale tilbudet har man ikke sagt ett pip om. For Notoddens del må vi ha syv nye heldøgs sengetilbud for å erstatte de sengedøgnene som forsvinner.

VERDEN SETT FRA OSLO

3. Planlagte opererte pasienter.

Alle under 70 år og de som skal gjennomføre «lettere» kirurgi skal over på dagkirurgi. Halvparten av de over 70 år med lav DRG (inntjening) skal behandles dagkirurgisk.

- Disse skal legges inn på morgenen og dra hjem på kvelden. Liggetida skal reduseres med 25 prosent. For de som er over 70 år og bor langt fra sykehuset er ikke dette så lett. I Oslo går det nok greit. Hele opplegget er preget av at grunnlagsdokumentene er utarbeidet av folk som bor i Oslo og tror at slik er verden.

4. Øyeblikkelig hjelp for pasienter på medisinske avdelinger.

Gjelder en stor og akutt gruppe med mange eldre og kronisk syke. Gjelder også de med hjerte- og lungesykdommer, infeksjoner, nyresvikt og rusproblemer. De under 70 år skal ikke legges inn og halvparten av de over samme alder skal få ligge i ett døgn. Kommunehelsetjenesten skal overta.

- Dette skal en ny poliklinikk eller en ny kommunal daglegevakt overta - og det har vi i hvert fall ikke på Notodden.

TELEMARK UTEN AKUTT

5. Øyeblikkelig hjelp for opererte pasienter.

Skal få lov til å legges inn, men bare på et fåtall kirurgiske akuttmottak. I Telemark er det antakelig ingen mottak igjen.

- Pasienten må til Sandvika, Tønsberg eller Kristiansand. Liggetida skal ned 25 prosent. Skien ønsker jo veldig å beholde akuttmottaket sitt, men det er det ingen vedtak på.

Sykehusaksjonen Notodden sier at overkapasitet i sykehus-Norge først oppstå hvis man klarer å gjennomføre nær 100 prosent av dette. Klarer man bare 25 prosent er det fremdeles underkapasitet. Hanne Thürmer mener man nå prøver å regne seg vekk fra eldrebølgen.

- Man prøver å trylle vekk fakta, sier hun.

IKKE INFORMERT

- Det skapes et inntrykk i rapportene om at det er for mange sengeplasser i sykehusene i Helse Sør-Øst i årene som kommer. Det gir grobunn for å angripe lokalsykehus. Sintef innrømmer også at feilene deres blir videreført i det videre arbeidet som nå skjer. Det er ganske klar tale, sier Drugli.

Drugli sier rett ut at han ikke tror de som sitter i styrene vet om dette. Han tror heller ikke at man på toppen av norsk helsepolitikk er fullt ut informert.

- Det er ikke små feil vi har avdekket. I prinsippet er det underkapasitet, ikke overkapasitet. Man kaller det «fremskrivninger», mens det egentlig er hypoteser som man slår fast er sanne. Problemet er at det ikke er grunnlag for å tro at dette de skisserer opp er mulig å gjennomføre. Vi har funnet store avvik fra faktagrunnlaget som finnes og konklusjonene som trekkes, sier Thürmer.

INGEN KVALITETSSIKRING

Thürmer sier også det store tempoet i Hovedstadsprosessen gjør at det dårlige håndverket - som blir overlatt til neste trinn - sykehusstyrene - gjør at heller ikke de rekker å kvalitetssikre det de gjør.

- De leser vel sammendraget og hopper videre i prosessen. Jeg tror ikke styret i Helse Sør-Øst har lest 150 sider ganger to rapporter. Det må man gjøre for å se at dette ikke henger sammen, sier hun.

Thürmer - som har gått gjennom de 300 sidene med lupe - sier hun heller ikke tror direktør Bente Mikkelsen har hatt tid til å lese alle underlagsdokumentene som finnes.

- Det betyr at heller ikke fagfolk rekker å komme med slike innspill som vi nå gjør - for å sikre tallene bedre. Husk på at alle overordnede dokumenter er bygget på disse to grunnlagsdokumentene. Da videreføres feilene i Helse Sør-Øst sitt beslutningsgrunnlag og «alle» tror det er overkapasitet i sykehus-Norge, sier Drugli.

Han mener hele prosessen drives fremover med en betydelig grad av demokratiunderskudd.

EN TOTAL HELSEREFORM

Sykehusaksjonen Notodden har tallfestet feilene for Notodden sykehus og er sikre på at dette også gjelder hele Helse Sør-Øst.

- Spørsmålet vi stiller oss er om dette er helsevesenet vi vil ha. Det norske folk har aldri bedt om dette eller uttrykt ønske om noe slikt som dette. De kaller Hovedstadsprosessen for en omorganisering, men dette er en total helsereform som vår øverste politiske ledelse burde vært gjort kjent med, sier Drugli.

Ifølge Sykehusaksjonen er tallene som legges til grunn innen psykiatrien enda verre enn det du nå har lest.