Ønsker seg E134

NY STAMVEI: Får tidligere veisjef i Statens vegvesen, Stein Fyksen det som han ønsker, så vil E134 gjennom Telemark, med nye strekninger, blir den nye stamveien mellom øst og vest. I januar kommer trolig konklusjonen fra et regjeringsoppnevnt utvalg om det samme temaet.

NY STAMVEI: Får tidligere veisjef i Statens vegvesen, Stein Fyksen det som han ønsker, så vil E134 gjennom Telemark, med nye strekninger, blir den nye stamveien mellom øst og vest. I januar kommer trolig konklusjonen fra et regjeringsoppnevnt utvalg om det samme temaet.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Tidligere veisjef Stein Fyksen sier i et leserinnlegg i TA i dag (side 3) at E134 er den eneste fornuftige hovedfartsåren mellom øst og vest. – Han har mange gode argumenter, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, Frp.

DEL

Tidligere veisjef Stein Fyksen har hatt ansvar for mange store veiprosjekter. Nå hiver han seg inn i debatten om hvor hovedforbindelsen mellom østlandet og vestlandet bør være.

Regjeringen har satt ned et utvalg som har sett på de alternativene som er i dag, fem forbindelser, men der fire ses på som mest aktuelle. Så er tanken at man skal finne fram til en forbindelse som skal prioriteres. Denne utredningen skal legges fra på nyåret, trolig kommer den i januar.

BARE EN MULIGHET

Den tidligere veisjefen mener at det kun er en av disse forbindelsene som vil tilfredsstille de ønskene man har. Han peker på E134. Et av hovedargumentene er at dette er en trase som ikke bare forbinder øst med vest, og Oslo til Bergen. Men også er en trase som flere store regioner som Haugesund og Stavanger vil kunne dra nytte av, i tillegg til Bergen.

MILJØTRASE

Det er ikke dagens E134 som Fyksen peker på som alternativet, men det prosjektet som har fått navnet E134Miljøvegen. Som blant annet innebærer en direkte forbindelse fra Gvammen til Vågslid. En slik forbindelse vil redusere antallet kilometer betraktelig. Løsningen vil gi kortere strekning og kjøretid enn noen av de andre forslagene, uansett løsning, skriver Fyksen.

TILFØRSELSVEIER

– «Jeg har selvsagt ingen problemer med å se at lokalsamfunn i både Telemark og influensområdene for de andre aktuelle øst – vest-traseene lenger nord har transportbehov som må tilgodeses. Men disse behovene må dekkes gjennom effektive tilførselsveier og tilknytninger, bygget for å ivareta andre funksjoner enn hovedveiene. Vi må komme bort fra at lokale tilpasninger fører til at hovedårer bygges med omveier, gjennom tettbebygde strøk med lave fartsgrenser, ofte med tallrike rundkjøringer. Lokale interesser kan se seg tjent med dette, men slike løsninger er dyre i drift og betyr store merkostnader for trafikken. Dette skader særlig næringsliv og kollektivtransport. Samfunnsnytten av veiinvesteringene reduseres, uten at dette kan oppveies av en eventuell nytteverdi for det enkelte lokalsamfunnet», skriver han i leserinnlegget.

FORSIKTIG HOKSRUD

Statssekretær Bård Hoksrud har tidligere vært ganske så klar på hvilken strekning han foretrekker skal bli ny stamvei. Og det er vel egentlig ingen tvil om hva han mener i saken, Men som en del av regjeringen er han nå forsiktig med å fronte altfor mye.

– Regjeringen venter på en rapport og det blir spennende å se hva utvalget som lager rapporten kommer med.

– Men det er ingen tvil om at Stein Fyksen vet hva han snakker om. Han kjenner veinettet og har lang fartstid i Statens vegvesen. Jeg synes det er mange interessante tanker han kommer med, sier Hoksrud, etter å ha fått forelagt seg leserinnlegget fra Fyksen.

– Vi må avvente rapporten som kommer. Så har vi lagt opp til en bred prosess i etterkant for å få flest mulig i tale. Prosessen videre er ikke klar, sier han.