Også Gjerpen håndballklubb ber om noe lignende.

Søknaden fra AS Odds stadion har sin bakgrunn i "at kommunen forskutterte utgifter i forbindelse med utbyggingsavtale om trafikksaneringsplan for Falkumområdet i 2007".

Gjerpen håndballklubb fikk et lån av Skien kommune våren 2018 på 375 000 kroner, klubben ber om ettergivelse av det - kommunedirektøren går for ettergivelse på 162 500 kroner.

Ønsker at hele lånet slettes

Styreleder i AS Odds stadion, Per Otterdahl Møller med daglig leder Martin Dalin Vuckovic, framhever "at selskapet ikke har en inntektsstrøm som gjør det mulig på en forsvarlig måte å foreta løpende betaling av renter og avdrag".

Videre:

"Odds ballklubb, som er kausjonist for AS Odd stadions lån, budsjetterer i 2022 med et sterkt negativt årsresultat, for første gang i klubbens nær 130 lange historie".

I utgangspunktet var lånet på 4,5 millioner kroner, 1,7 millioner er nedbetalt.

Det legges ikke skjul på: Selskapet har "lenge ment og mener primært fremdeles at det er rimelig at lånet i sin helhet slettes". Men skulle kommunen ikke ønske dette, går en for å "avslutte låneforholdet med kommunen ved første praktiske anledning og da innenfor en periode som ikke strekker seg lenger enn over tolv måneder".

Konkret løsning

Kommunedirektøren har endt opp med dette forslaget til løsning:

1. AS Odds Stadion får rente- og avdragsfrihet i ytterligere ett år, fram til april 2023.

2. AS Odds Stadion betaler kr 525 000 som et første avdrag til kommunen i april 2023.

3. Kommunen ettergir 50% av restlån pr april 2023 på kr 2 250 000, dvs ettergivelse av kr 1 125 000.

4. Gjenværende restlån, kr 1 125 000, innbetales i to like avdrag i april 2024 og april 2025.

5. Ikke betalte renter opparbeidet fram til 2020, kr 583 375, ettergis. Ettergivelsen dekkes inn i budsjettet ved bruk av generelt disposisjonsfond.

6. Lånet forrentes fra og med april 2023.

Gjerpen håndball

Innstillingen for Gjerpen håndballklubb er på sin side slik:

1. Kr 50 000 av lånet omgjøres til kortsiktig lån som innløses i sin helhet i 2022.

2. Kommunen ettergir 50% av resterende ansvarlig lån på 325 000, dvs ettergivelse av kr 162 500.

3. For de resterende kr 162 500 inngås det ny avtale om ansvarlig lån som avdras med 1/3 årlig over de følgende tre årene (2023-2025).

4. Lånet forrentes fra og med 2023.

5. For øvrig gjelder tilsvarende vilkår som nåværende ansvarlig lån.

En langsiktig vurdering

Formannskapet behandler saken og en av representantene der, Emilie Schäffer (Høyre), sier til TA at hennes utgangspunkt er å støtte innstillingene.

På samme tid uttaler hun:

- Jeg har forståelse for at de prøver seg med hver sine søknader. Korona-perioden har vært tøff også for idrettslagene, med sviktende inntekter.

- Samtidig ser jeg kommunedirektøren viser til at dersom man ettergir lån som er gitt i disse sakene, som i Odd-saken fordi det «har vært stor utvikling i området i ettertid», slik de primært søker om, ville det være å gå inn på en helt ny type begrunnelse og praksis i forhold til utbyggingsavtaler. Dette vil ikke tjene kommunen på sikt.

- Begge søknadene, de har en primær- og en sekundær-søknad, vil innebære sletting av et betydelig beløp. Jeg støtter kommunedirektøren i at dette vil være en for stor ettergivelse. Det har blitt gitt forskuttering og gjentatte betalingsutsettelser/avdragsfriheter siden avtalen ble inngått i 2007.