Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som bringer til torgs informasjonen.

Ned til fjell

Målet er å få til pelefundamentering ned til fjell for ny kai som skal betjene passasjerferga mellom Brevik, Sandøya og Bjørkøya.

Kaianlegget som er der i dag vil dermed bli utvidet med 115 kvadratmeter, tillegg skal det bygges ny støttekai i området - den blir på 220 kvadratmeter.

I sjø er det et tiltaksområde på inntil 700 kvadratmeter. Dybden er fra 0 til 20 meter.

Masser fjernes

En analyse av miljøgifter på sjøbunnen er gjort, og en har funnet konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter. "Det er planlagt at masser som fjernes skal leveres godkjent avfallsmottak."

Tiltaket skal ikke i praksis berøre registrerte naturverdier.

Høringsfrist

Kommunen er tiltakshaver. Men det er Rambøll som utarbeider etableringen av det nye fergeleie i Brevik. Dessuten er det planer om etablering av kaier på Bjørkøya og Sandøya.

Innspill til søknaden må sendes innen 11. februar.