For både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker egentlig å legge ned det regionale forvaltningsnivået som dette er. Representantene Solveig Sundbø Abrahamsen, H og Bård Hoksrud, Frp, ønsket heller ikke Telemark og Vestfold som en løsning, de ønsket i utgangspunktet Telemark, Buskerud og Vestfold som en regional løsning. En løsning som et knapt flertatt i Buskerud sa nei til.

Og i Buskerud var det Arbeiderpartiet som sørget for at det ikke ble noe av Buskerud, Telemark og Vestfold.

TA har sendt dette spørsmålet til de tre stortnigsrepresentantene som i dag stemmer for å slå de to fylkene sammen; Du stemmer i dag ja til å slå sammen Telemark og Vestfold. Er dette vedtaket til beste for Telemark? Hvis ja, på hvilken måte?

Solveig Sundbø Abrahamsen, H

- Eit fleirtal på Stortinget ynskjer å behalde eit regionnivå, og ved denne fylkesinndelinga vedtek ein inndeling som er betre tilpassa dei samfunnsendringane vi står overfor, skriver Solveig Sundbø Abrahamsen.

- Dagens inndeling har nærmast vore uendra sidan 1800-talet.  Fylkesgrensene går delevis på tvers av bu-arbeidsregioner og næringsstrukturar. Telemark og Vestfold er bunden saman gjennom E 18 og jernbane, den nye regionen vil ta utgangspunkt i busetjing-arealutvikling og regional utvikling og eg trur at ein sterkare region vil vera positivt for Telemark. Spesielt i forhold til næringsutvikling og næringetableringar.  I tillegg vil ein få eit større fagmiljø i fylkesadministrasjonen noko som også kan bidra positivt for utvikling av Telemark.

- Telemark har ein utfordring i forhold til befolkningsutvikling, siste tal viser at Telemark var blant tre fylke som hadde nedgang i folketalet 1. kvartal 2017.  Eg tenker at Telemark – Vestfold saman vil kunne arbeide aktivt  for at regionen blir ein attraktiv bu og arbeidsregion og som med større tyngde kan samhandle med staten. Så er eg også enig i at det beste hadde vore om også Buskerud hadde vore ein del av denne regionen, men dersom alternativet hadde vore at Telemark stod aleine med ein svær Viken -region rundt, så meiner eg Telemark-Vestfold er det beste for Telemark.

Bård Hoksrud, Frp

- Jeg ønsker ikke å opprettholde fylkeskommunene, skriver Bård Hoksrud, Frp.

- Når dette ikke får gjennomslag så var Buskerud, Telemark og Vestfold et alternativ. Men i Buskerud var det ikke noen som helst vilje til å gå videre med dette alternativet. Vestfold og Telemark fremforhandlet en intensjonsavtale om å slå seg sammen, og det er det som nå som ligger til grunn fremover, sier Bård Hoksrud.

Geir Jørgen Bekkevold, KrF

Ja, jeg stemmer for å slå sammen Vestfold og Telemark selv om ikke dette var Krf sin løsning. Vi jobbet hardt for å få med Buskerud også, men fikk ingen støtte for det. Det skal nå settes ned en grensekommisjon som også må få mandat til å se på dette på nytt. Jeg er rimelig trygg på at det endelige ordet ikke er sagt med det vedtaket som blir gjort i dag.

Ellers så har Krf vært for regioner i lang tid, så vi sikrer nå at det blir en regionsreform, det vi også sikrer i dag er at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte forvaltningsnivåer - ikke glem at H/FrP ville legge fylkeskommune ned uten å erstatte den med noe annet. Jeg har tro på at når den endelige inndelingen er på plass, så vil dette bli bra for Telemark!

Stemmer nei

Arbeiderpartiets tre stortingsrepresentanter fra Telemark, Terje Lien Aasland, Lene Vågslid og Christian Tynning Bjørnø stemmer alle tre mot vedtaket om å slå sammen Telemark og Vestfold. Som de mener gjøres med tvang, i og med at dette ikke er noe fylkestinget i Telemark ønsket.

Telemark fylkesting vedtok at man i utgangspunktet ønsket å slå sammen Telemark, Buskerud og Vestfold.

Samtidig har Ap, sammen med SV og Sp fremmet forslag der man ønsker at inndeling av fylkesmannsembetene, med unntak av Oslo og Akershus, fortsatt skal følge grensene for fylkeskommunene. Noe som ville betydd at man fortsatt skulle ha egen fylkesmann for Telemark hvis forslaget skulle få flertall.