I går la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem tall for barnevernsåret 2008.

Som i fjor peker Telemark seg ut på toppen med 35,5 klienter per 1000 barn under 18 år. For 2007 var tallet 32,3. Med et landsgjennomsnitt på 28,4 barn per 1000 barn under 18 år, ligger Telemark langt over gjennomsnittet.

ØKONOMISK HJELP

I Telemark som i landet for øvrig. er det såkalte hjelpetiltak som er mest utbredt. Det kan blant annet være økonomisk hjelp, besøkshjem, barnehage eller støttekontakt. På landsbasis mottar åtte av ti barn med barnevernstiltak kun dette.

I løpet av 2008 mottok 1483 barn i Telemark hjelpetiltak.

De resterende 320 av de totalt 1803 barna tok imot omsorgstiltak, hvor fosterhjem og institusjon er de vanligste formene.

Det er barnevernet i Skien kommune som hadde aller flest saker på bordet i 2008. 552 barn fikk hjelp, hvorav 434 mottok hjelpetiltak, mens 118 mottok omsorgstiltak.

Porsgrunn kommune hjalp 319, og også her var hjelpetiltakene (248) desidert flest sammenliknet med omsorgstiltakene (71).

MANGE MINUSER

Barnevernsleder Ola Fadnes i Skien kommune registrerer at Telemark ligger vesentlig høyere enn landet for øvrig. Noen enkel forklaring på hvorfor, har han imidlertid vanskelig for å gi.

- Statistikken kan tolkes i ulike retninger. Den kan tyde på at det er flere barn og foreldre i Telemark som sliter, men den kan også være et tegn på at barnevernet i Telemark fungerer godt og at flere får den hjelpen de trenger, påpeker han.

Fadnes trekker også frem andre forhold i fylket vårt som er viktige å ta med i et helhetsbilde.

- Telemark ligger høyt på mange minusstatistikker. Det sier noe om tilstanden i fylket vårt, og er viktig å ta med i sammenhengen.

Han viser blant annet til at vi ligger i landstoppen når det gjelder arbeidsledighet, antall uføretrygdede og antall mottakere av sosialstønad. Utdanningsnivået i Telemark er også blant det laveste i landet.

– Dette er ting som kan øke det generelle trykket på barnevernet.

I rapporten Telemarks-forskning nylig la frem om levekår blant barn og unge i Telemark, påpekes det også at fylket skiller seg ut når det gjelder psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser blant barn og unge. Ifølge rapporten lever også telemarkinger med mer kriminalitet rundt seg.

FLERE INNVANDRERE

Fra 2000 til 2008 har det vært en stor økning i antall barn som har fått hjelp av barnevernet i Skien kommune.

- Det dreier seg om en økning på 22 prosent. I hovedsak er det hjelpetiltak som står for økningen. Omsorgstiltak hvor kommunen overtar omsorgen holder seg ganske stabilt, forteller Fadnes.

Han forklarer noe av økningen med at Skien har hatt en stor vekst i antall innvandrere.

- Det har helt klart vært medvirkende, og det er mange barnvernsfamilier blant innvandrerbefolkningen, forteller han.

FORELDRE TAR KONTAKT

Statistikken fra SSB viser at det er foresatte som oftest melder fra til barnevernet. Videre kommer de fleste meldingene fra skolen, politiet og barnevernstjenesten selv. Barnehager, helsestasjoner og leger står for henholdsvis 4,6 og 5 prosent av meldingene som kommer til barnevernet.