Direktoratet vurderer sanksjoner etter sanduttaket

SANKSJONER: Direktoratet for mineralforvaltning vurderer sanksjoner mot Skien kommune etter overtredelse av minerralloven for uttaket utover 70 000 m3 på Geiteryggen.

SANKSJONER: Direktoratet for mineralforvaltning vurderer sanksjoner mot Skien kommune etter overtredelse av minerralloven for uttaket utover 70 000 m3 på Geiteryggen.

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: Direktoratet for mineralforvaltning ser alvorlig på overtredelsen av mineralloven med sanduttaket på Geiteryggen og vurderer sanksjoner ovenfor Skien kommune.

DEL

Det går fram av et brev som direktoratet sendte til Skien kommune denne uka.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) satte i gang undersøkelser av om sanduttaket er i strid med mineralloven, da saken ble kjent i februar.

Overtredelse

Nå konkluderer de med at uttaket utover de 70 000 kubikkmeter er en overtredelse av mineralloven fordi det mangler søknad om driftskonsesjon for uttak.

«DMF vurderer overtredelsen av mineralloven gjennom manglende søknad om driftskonsesjon for uttak under flystripenivå som alvorlig. Derfor vil DMF vurdere å forfølge saken videre ved bruk av minerallovens hjemmel for å utøve administrative sanksjoner ovenfor ansvarlig part», skriver seksjonsleder Torbjørn Killi Olsen i DMF.

- Vi vil vurdere grunnlaget for å gå videre med eventuelle sanksjoner i henhold til lovens bestemmelser. I den videre vurderingen inngår også spørsmål om hvem som er ansvarlig part i saken, sier seniorrådgiver Gunn Kristin Haukdal i DMF.

Opphørte ikke

Skien kommune vedtok i 2008 å gi tillatelse til vesentlig terrenginngrep og fjerning av masser/terrengrygg på 70 000 m3 som følge av pålegg fra Luftfartstilsynet om bedring av sikt ved lufthavnen.

Dette uttaket foregikk før mineralloven trådte i kraft 1. januar 2010, og planeringer faller utenfor minerallovens anvendelse. Selv om prosjektet ble finansiert ved salg av masser, endrer ikke det hovedformålet med å rette opp avviket med dårlig sikt.

Men uttaket opphørte ikke da planeringsarbeidet var ferdigstilt, og det ble tatt ut vesentlig mengder masse på et lavere nivå enn flystripen.

Oversteg tillatelsen i 2011

– Slike uttak under flystripenivå kan ikke begrunnes i behov for å bedre sikten som følge av avviksmeldingen fra Luftfartstilsynet, skriver DMF, og viser til at uttaket av masser oversteg 70 000 m3 en gang i 2011 dersom man benytter en omregningsfaktor fra tonn til m3 på 1,5.

Det betyr at det er foretatt masser under flystripenivå etter at mineralloven trådte i kraft i 2010.

– DMF konstaterer at betydelige mervolumer utover de 70 000 m3 utvilsomt er utdrevet, mener DMF.

Sanduttak ble hovedformål

Direktoratet viser til at flere faktiske forhold i saken tilsier at utnyttelse av mineraler var hovedformålet for uttaket under flystripenivå, og DMF kan ikke se at det finnes planer for bruk av grunnen utover selve uttaket av mineraler.

– Snarere tvert imot, skriver de og viser til det ved en omforent beslutning mellom Skien lufthavn og Skien kommune er anbefalt at uttaksgropen ikke fylles igjen, men utformes slik at det er akseptabelt for videre drift av lufthavnen og med tanke på videre uttak av grus og sand fra Geiteryggen.

Nytt formål ikke vedtatt

I 2010 ble også vedtektene til Skien lufthavn endret i Foretaksregisteret, og formålsparagrafen ble endret til å inkludere «uttak av sand og grusforekomster».

DMF har merket seg at det nye formålet ikke er vedtatt av generalforsamlingen, som er bystyret, og at det ble drevet på forekomsten fram til og med i 2015.

Uttaket under flystripenivå faller innenfor mineralloven, og hovedformålet var å utnytte massene, ikke hovedsakelig som en del av annen utnyttelse av grunnen, skriver de.

Krever bedre sikring

Direktoratet vil ikke kreve at det søkes om driftskonsesjon nå som det ikke lenger er drift på Geiteryggen, men at det bør settes opp fysisk sperring for å hindre potensielle ulykker der noen kan komme utfor kanten.

Avslutningsplanen til Skien lufthavn vurderer som tilstrekkelig med hensyn til stabilitet i uttakets skråninger så lenge disse har en naturlig rasvinkel.

På denne måten vil sikkerhetssonen på 75 meter fra senterlinja på rullebanen opprettholdes, skriver de.

Artikkeltags