Gå til sidens hovedinnhold

Kjempebota skal skremme andre fra å gjøre det samme

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: Bane Nor må nå betale en stor erstatning for ulovlig hogst. Bota settes høyt for å ha en avskrekkende effekt overfor andre.

– Vi beklager det som har skjedd, og kommer til å betale denne erstatningen, sier kommunikasjonsleder Torgald Sørli i Bane Nor, område sør.

Miljødirektoratet pålegger nå Bane Nor å betale en bot på 200 000 kroner etter hogst av 10–14 mål kalklindeskog mellom Porsgrunn og Skien. Den ulovlige hogsten skjedde i forbindelse med sikring av jernbanelinja.

Ifølge direktoratet er kalklindeskog en av de sjeldneste naturtypene i Norge, og Grenland er et av svært få steder i landet med slik skog.

Stor skade

Direktoratet begrunner den strenge reaksjonen med at det er oppstått skade av stort omfang på miljøverdier av svært høy verdi.

– Det er stor risiko for at skaden er irreversibel, skriver direktør Ivar Myklebust i naturavdelinga i brevet til Bane Nor.

Det legges også vekt på at det er utvist en relativt høy grad av uaktsomhet. Den aktuelle naturtypen er nemlig registrert i Bane Nors egen database, men det ble ikke gjort undersøkelser i denne før hogsten startet.

Alvorlig brudd

Det er heller ikke første gang Bane Nor (Jernbaneverket) ilegges bot for miljøkriminalitet. I 2013 fikk de en bot på 800 000 kroner i forbindelse med rydningsarbeider langs jernbanelinjen i Ringsaker kommune.

– At Bane Nor begår et slikt alvorlig brudd på aktsomhetsplikta til tross for at virksomheten tidligere er ilagt bot for et lignende forhold, tilsier også at det er viktig å understreke viktigheten av at regelverket følges, skriver Myklebust.

Avskrekkende effekt

Det pekes også på at hensynet til allmennhetens respekt for regelverket i naturmangfoldloven, tilsier klart at dette bruddet på aktsomhetsplikta må medføre en følbar reaksjon.

– Ut ifra skadens omfang og den høye graden av uaktsomhet og hensynet til at miljøerstatninga skal ha en avskrekkende effekt overfor andre, legger vi videre til grunn at miljøerstatninga bør være av en viss størrelse, heter det i brevet.

Fulgte ikke rutinene

– Hvordan vurderer dere størrelsen på bota?

– Det er en stor erstatning, men mye mindre enn forrige gang, svarer Sørli i Bane Nor.

– Dette er den andre store boten dere ilegges for miljøkriminalitet. Hvorfor klarer dere ikke å følge regelverket?

– I dette tilfellet var vi ikke aktsomme nok, og sjekket ikke vår egen database. De interne rutinene ble ikke fulgt. Dette var en beklagelig glipp, dessverre. Vi har nå innskjerpet disse rutinene. Den forrige saken kjenner jeg ikke så godt til, sier Sørli.