Slik svarer kommunen de ansatte ved Gjerpen sykehjem

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ingen ansatt i Skien kommune skal føle at jobben er truet hvis man sier ifra om ting som er feil. Det er vi glade for og avhengige av. Å IKKE melde ifra, er derimot ikke like greit.

DEL

Enhver arbeidsplass i Skien kommune har verneombud, tillitsvalgte og fagforeninger. Ikke minst er det regler for varsling av avvik i arbeidslivet. Det forpliktes alle ansatte og ledere til å bruke.

Åpenhet og ryddighet er måten vi skal sikre at arbeidsplassene blir trygge, både for dem som jobber der, brukerne og deres pårørende. Den dagen reglene i arbeidslivet blir satt til side, går norske arbeidsplasser en problematisk tid i møte.

Noen ansatte ved Gjerpen sykehjem har fulgt opp personalmøtet sist uke i et leserinnlegg. (TA mandag 9. oktober) Der påpekes nok en gang påpeker at pasienter dør alene. Det foreligger ennå ikke konkrete eksempler eller varslinger som tilsier at dette har skjedd. Dette gir arbeidsgiver et håpløst utgangspunkt hvis man skal forsøke å bedre forholdene.  Å føre debatten kun i media vil, om ikke annet, føre til å gjøre enda flere brukere og pårørende engstelige. Vi som arbeidsgiver blir stående uten en eneste konkret melding/rapport om hva som er galt, og som kan gi utgangspunkt for hvordan vi skal rette opp det som er feil.

Det er ikke alltid at mer penger er eneste løsningen, men er det slik må dette tas med i budsjettprosessen. Også arbeidsmiljø og rutiner spiller inn. Gjerpen sykehjem ligger over mange andre sykehjem i Skien i økonomisk tilskudd. Ekstra personell leies inn ved alvorlig sykdom, urolige pasienter, kursvirksomhet osv. Gjerpen sykehjem har pr i dag et merforbruk på ekstra innleie og overtid på 900 000 kroner. Dette kommer i tillegg til innleie på sykefravær. Mye av dette er nattarbeid og perioder med en til en- bemanning på urolige brukere.

I 2017 er det innrapportert seks avvik i sykehjemmets system som går på bemanning. Alle avvikene er lukket, og det er ingen av de som omhandler terminalpleie, altså pleie av døende. Da blir det vanskelig å avdekke hva som har skjedd når enkelte anonyme ansatte velger å gå ut i media som de gjør.

Vi kontakter nå Fylkeslegen i Telemark for å få en uavhengig instans til å se tjenesteleveransen ved Gjerpen sykehjem under ett. Vi vil også vurdere å sette inn andre former for ekstern bistand.

Det har vært jobbet systematisk med arbeidsmiljøet på Gjerpen over lang tid. Dette er i samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte. En av områdene det er fokusert spesielt på, er hvordan vi bruker systemet til å melde uønskede hendelser/avvik, både i forhold til HMS og kvalitet. Dette tas opp både på personalmøter og på organisasjonenes medlemsmøter, så dette skal være godt kjent av alle arbeidstakere.

Alle sykehjemmene i Skien kommune skal følge et program som kalles for «Livets siste dager». Dette er et opplegg som ivaretar de ulike aspektene ved den siste perioden i livet slik at man sikrer en verdig avslutning. For å bruke dette opplegget kreves det at 80% av personalet er kurset. Også på Gjerpen er dette igangsatt.

Ingen er tjent med situasjonen slik den er nå. Her må alle bidra til slik at prosessen kommer på riktig spor - for alle parter. Vi håper på god dialog framover, slik at alle forhold kommer på bordet, og kommunen gis anledning til å rette opp feil og mangler.

Artikkeltags