I sin begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til. Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på.

Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter. Etter å ha vunnet delvis fram i tingretten, tapte han på alle punkter da lagmannsretten behandlet saken i vinter.