Fredag leverte Regjeringsadvokaten statens anke over dommen som Oslo tingrett avsa 20. april, der det ble konkludert med at den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 3 var krenket overfor Anders Behring Breivik under hans fengselsopphold i Ila fengsel og Telemark fengsel.

Staten ble dømt til å betale Breiviks sakskostnader på omtrent 330.000 kroner.

– Humant soningsregime

Anken fra staten gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

Regjeringsadvokaten mener at Breivik ikke på noe tidspunkt er eller har vært utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

– Tvert imot har han gjennom de snart fem år som har gått siden pågripelsen, vært underlagt et humant og ansvarlig soningsregime, som gradvis er tilpasset ut fra løpende fengselsfaglige vurderinger, heter det i anken.

Staten mener tingretten har feiltolket kriteriet for hva som er «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter EMKs artikkel 3 og lagt terskelen for lavt for hva som regnes som brudd på bestemmelsene.

Staten anfører også at tingrettens bevisvurdering er mangelfull, og ikke korrekt reflekterer det totale bevisbildet som retten ble presentert for under rettssaken.

Risiko

I anken bestrider også Regjeringsadvokaten tingrettens vurdering av hvilken risiko terrordømte Anders Behring Breivik fortsatt kan utgjøre. Tingretten skrev i sin dom at de sikkerhetsmessige aspektene hadde «tatt overhånd», og det ble vist til bruk av glassvegger og nakenransakinger.

– Etter statens syn fremstår tingrettens vurdering her som svakt fundert, sett i lys av at det her er tale om en person som beviselig har demonstrert at han gjennom en periode under et tilsynelatende normalt og høflig ytre var i stand til systematisk å planlegge og gjennomføre den verste forbrytelsen i norsk kriminalhistorie, heter det i anken. (©NTB)