Katarzyna Jachimowicz saksøkte kommunen etter at hun ble oppsagt i desember 2015 etter å ha nektet å sette inn spiral på kvinner.

Rettssaken startet mandag 16. januar, og torsdag 9. februar falt dommen. Jachimowicz tapte søksmålet mot Sauherad kommune om å få jobben tilbake og i tillegg ble erstatningskravet på 2,3 millioner kroner avvist. Selve dommen er svært omfattende og viser blant annet til tidligere dommer om samvittighetsfrihet og religionsfrihet sett opp mot den europeiske menneskerettskonvensjonen og norsk lov. Dette er finjuss og dommen - der deler er engelskspråklig - er derfor ikke avsagt innen lovens frist på grunn av arbeidsmengden som ligger bak.

Er forpliktet

Retten viser til flere argumentrekker i sin frifinnelsesdom for Sauherad kommune.

– Den omstendighet at en kvinne som søker innsetting av abortiv spiral blir henvist til en annen lege enn sin fastlege for å få utført behandlingen på grunn av legens samvittighetsforbehold, representerer etter rettens syn en forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, heter det.

Katarzyna Jachimowicz påberopte seg også manglende kompetanse til å sette inn spiral. Om det skriver tingretten at det «etter rettens syn kan ikke legene i kommunen høres med at denne helsetjenesten ikke kan tilbys på grunn av manglende behandlingstilfeller til å holde den faglige ferdigheten ved like». «Hvis man har inngått en fastlegeavtale med en kommune så er man forpliktet til å skaffe seg ferdigheten og eventuelt sørge for vedlikehold på en annen måte dersom antallet behandlinger i den daglige legepraksis ikke strekker til».

Oppsigelsen var gyldig

Tingretten slår også fast at pasienter i Sauherad kommune uansett ikke vil få oppfylt sin rett til å sette inn spiral dersom saksøker fortsetter som fastlege der.

– Dette, sammen med regelen i fastlegeforskriften som forplikter fastlegen til ved sin henvisningspraksis å støtte faglig riktig oppgavefordeling og god samhandling mellom behandlingsnivåene i tråd med lov, forskrift og lokale samarbeidsavtaler, er etter rettens syn tilstrekkelig til at oppsigelsen fyller kravet til saklig begrunnelse i rammeavtalen og derfor er gyldig, skriver tingretten.

Må betale advokatene selv

Sauherad kommune prøvde først å kjøpe seg ut av saken ved å tilby Jachimowicz et økonomisk vederlag for å si opp selv, men det ville hun ikke. Etter det støttet kommunen seg til Statens helsetilsyn i denne saken, som i et tidligere vedtak har slått fast at norske kommuner ikke kan ha fastlegeavtaler med leger som reserverer seg mot prevensjon og spiral. Kommunens advokat la derfor ned påstand om full frifinnelse og at de blir tilkjent saksomkostninger. Sistnevnte fikk de ikke gjennomslag for og begge parter må betale sine egne advokatutgifter. Det begrunnes med tvil om hvordan saksøkers forbehold om spiralinnsettelse før ansettelsen skal bedømmes opp mot tidligere dommer i EU-systemet.

Varslet anke

Katarzyna Jachimowicz sa før det sivile søksmålet startet at hun ved et tap var villig til å anke saken videre til lagmannsretten og helt til den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg om nødvendig. Den første rettssaken ble finansiert via innsamlede midler. Oslo katolske bispedømme ga 75 000 kroner til å kjempe i retten og Norges kristelige legeforening satte henne i kontakt med flere økonomiske støttespillere. Siden Jachimowicz må dekke sine egne advokatutgifter må det nye innsamlinger til for å kjøre saken videre i systemet.