Ifølge fylkeslege Steinar Aase, er det en henvendelse fra en privatperson som har ført til at Fylkesmannen har opprettet tilsynssaken mot psykologen. Men også Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har bedt Fylkesmannen vurdere forholdet etter flere henvendelser fra private og offentlige parter som har reagert på at innholdet i den anonyme bloggen er krenkende.

– Vi har fått oversendt fra en privatperson en blogg som psykologen har skrevet. Hvis det er psykologen som har skrevet bloggen, kan det være grunn til å stille spørsmål ved om det svekker tilliten man kan ha til han som psykolog, sier Aase til TA.

I et brev som TA har fått tilgang til fra departementet sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, praktiserer psykologen som sakkyndig i saker etter barnevernloven og lov om barn og foreldre. Han står oppført i et landsdekkende register over sakkyndige som Norsk Psykologiforening administrerer på bestilling fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Psykologen har også vært oppnevnt av departementet til et fagkyndig utvalg i saker for fylkesnemnda. På bakgrunn av bloggen og det som står der, har departementet tatt han midlertidig ut av det fagkyndige utvalget.

– Departementet vurderer nå også om han fortsatt kan stå oppført i registeret over sakkyndige, skriver departementet i brevet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som har oversendt saken til Fylkesmannen i Telemark ettersom psykologen har postadresse i Telemark.

SVEKKE TILLITEN

Fylkesmannen har bedt psykologen svare på om det er han som står bak bloggen, og om han anser at disse ytringene kan være egnet til å svekke tilliten til sin yrkesgruppe eller kan være uforenlig med hans virke som sakkyndig psykolog i saker for fylkesnemnda.

Psykologen har ikke svart Fylkesmannen innen fristen i forrige uke. Fylkesmannen har derfor avsluttet saken og oversender den nå til Statens helsetilsyn som skal vurdere en eventuell reaksjon.

– Psykologen har ikke overholdt fristen og har heller ikke svart på våre henvendelser på mail eller telefon. Vi finner saken såpass alvorlig at vi finner det naturlig å sende saken over til Statens helsetilsyn for å få en vurdering av en administrativ reaksjon mot psykologen, som kan være enten en advarsel eller tap av autorisasjon, sier fylkeslegen og presiserer at Fylkesmannen ikke har konkludert.

– I oversendelsessaker tar ikke vi stilling, men da er det opptil Statens helsetilsyn å vurdere lovligheten og om det skal ilegges en administrativ reaksjon. I denne saken er det en del saksopplysninger som mangler siden psykologen ikke har svart, og da blir det opptil Statens helsetilsyn om de skal inndrive opplysninger de måtte anse som nødvendig, sier Aase.

I brevet til psykologen går det fram at Fylkesmannen normalt vil være tilbakeholden med å vurdere klager som gjelder sakkyndiges arbeid i saker for domstolene eller fylkesnemnda for sosiale saker. Tilsynsmyndighetene vil likevel eksempelvis kunne vurdere om helsepersonell har utvist atferd som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe eller som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, står det i brevet.