Fortsatt er det imidlertid mange uklarheter rundt hva en full overtakelse vil innebære for kommunen. Når saken skal opp til formannskapet i neste møte foreslås det derfor kun en overtakelse av strekningen fra Moheim opp til Kjølsrud bru.

Strekningen omtales som svært viktig, blant annet for å sikre trygg skolevei for barn og unge i nedre del av Bjørkedalen. Den om lag 400 meter lange banestrekningen fra driftsvegundergangen på Moheim i vest til Våtekleiv i øst, anbefales overtatt som en turstistrekning.

– Veldig bra

Allerede i 2009 tok Tord Samdal til orde for å bruke den gamle jernbanetraseen til turvei. Da var Eidangerparsellens skjebne fortsatt uviss, men nå er det for lengst klart at det fra og med høsten 2018 ikke vil gå tog gjennom Bjørkedal og Oklungen. Totalt dreier det seg om 13 kilometer.

Samdal har ikke rukket å sette seg grundig inn i rådmannens saksframlegg helt ennå, men er likevel helt klar på hva han mener.

– Skal vi gjøre det til en skikkelig turvei er det viktig at vi får tatt hele strekningen i bruk. Dermed er vi også avhengig av Larvik, men vi må først gjøre vår del av jobben. Jeg håper å få med meg resten av politikerne i Porsgrunn på det, sier han.

Det er det uklare kostnadsbildet som gjør at rådmannen vegrer seg for å si ja til hele strekningen gjennom kommunen nå. Foreløpig estimat tilsier fra 11 til drøye 17 millioner i opparbeidskostnader, avhengig av løsning som velges. Årlige driftsutgifter i størrelsesorden en drøy million.

– Har kommunen råd til det?

– Det er alltid lettere med investering enn drift, og dette er noe jeg vil prioritere. Jeg tror det vil kunne bli et unikt tilbud som er med på å sette Porsgrunn på kartet, sier Samdal.

Haster

Kommunen har fått frist til rett over nyttår til å ta stilling til tilbudet. Går politikerne for rådmannens innstilling vil resten av jernbanearealene bli solgt på det åpne markedet.

I tilbudet fra Bane Nor ligger det for øvrig også at de vil fjerne alle jernbanetekniske installasjoner, som skinner og sviller med mer. De vil også legge på et lag med subus egnet for gange/sykling på traseen.

Når det gjelder eksisterende bruer og underganger som krysser banetraseen vil disse bli stående. Det er spesielt knyttet til disse at rådmannen er skeptisk til kostnader.

Vil ha tilbake arealet

Det er på det rene at det også er sterke interessekonflikter på strekningen. Grunneiere langs jernbanetraseen er generelt skeptiske til tursti og mener arealene bør tilbakeføres til de som i sin tid avga areal til jernbanen.

– Dersom kommunen likevel ønsker å sikre seg alle tre delstrekningene, bør det i samarbeid med Larvik kommune arbeides for å løfte prosjektet til et regionalt/nasjonalt nivå, samt at kommunen tar nødvendige forbehold, presiserer rådmannen.