Får bygge gangbru over skipsvrak – men kvikkleire kan fordyre prosjektet

PORSGRUNN: Riksantikvaren gir grønt lys til bygging av gangbru over skipsvrak i elva. Samtidig kan kvikkleire i grunnen på Vestsiden bidra til å sprenge prisanslaget på 96 millioner kroner.

DEL

Riksantikvaren gir nå Porsgrunn kommune tillatelse til å legge en ny gang- og sykkelbru over elva. Dette vil medføre inngrep i skipsfunn i elva.

De aktuelle kulturminnene er deler av skipsvrak og ballastrøyser avsatt på elvebunnen. Alle er vurdert å være over 100 år gamle og brubygging vil derfor berøre et skipsfunn som er omfattet av lov om kulturminner.

Inngrep i slike skipsfunn er forbudt med mindre det foreligger tillatelse fra rette myndighet. Men etter en søknad har kommunen nå altså fått nødvendig tillatelse.

– I denne saken har vi vektlagt at tiltaket er i tråd med overordnede politiske føringer, der staten skal tilrettelegge for mer miljøvennlig trafikk. Videre vurderer vi at de omsøkte kulturminnene har begrenset formidlings – og kunnskapsverdi, heter det i brevet fra Riksantikvaren.

Krysse elva

Tillatelsen fra Riksantikvaren kommer i forbindelse med kommunens planarbeid for brua mellom Reynoldsparken i sentrum og Storvegen på Vestsiden. Og dette er kun én av tingene som må være på plass før bystyret kan vedta en ny reguleringsplan. Saken kommet til behandling i bystyret i juni.

Prosjektkoordinator Lars Martin Sørli i kommunen forteller at de nå jobber med søknad til Kystverket om tillatelse til å krysse elva.

– Skien fikk nylig et slikt kryssløyve for sin gangbru over elva. Og det må vi også ha. Men det er ikke sikkert det er klart før behandlingen i bystyret, sier han.

Usikker grunn

Et annet spenningsmoment er konklusjonene i den geotekniske rapporten, som nå er like rundt hjørnet. Rapporten vil blant annet inneholde resultatene av boringer på land på Vestsiden. Dette arbeidet ble gjort for å vurdere områdets stabilitet.

– Det er kvikkleire på vestsiden av elva, men ikke på østsiden hvor det er fastere masser, opplyser Sørli.

– Hvordan vil dette påvirke bruprosjektet?

– Det vil sikkert være spesielle tiltak som må settes inn. Men det er noe fagfolkene må vurdere. Dette vil komme klart fram når vi setter i gang med detaljprosjektering, etter at en reguleringsplan er vedtatt, svarer han.

Mulig prisøkning

– Kan det bety økte kostnader i prosjektet?

– Det ligger som regel en kostnadsside med slike tiltak. I det første prisanslaget er det ikke lagt inn store utgifter til dette. Men hvis vi må gjøre tiltak for å sikre områdets stabilitet, ligger det en mulig kostnadsøkning i prosjektet. Det er foreløpig uklart, sier Sørli.

Det er satt av 96 millioner kroner til brua i handlingsprogrammet til Bypakke Grenland. Denne summen hentes fra Porsgrunns egen pott i bypakka, hvor det altså er opp til bystyret hva disse pengene skal brukes til.

Totalt skal det investeres 2,67 milliarder kroner gjennom bypakka. Rundt halvparten av prosjektene finansieres med offentlige midler og den andre halvparten hentes inn gjennom bompenger.

– Hva skjer hvis prisen for brua overstiger 96 millioner?

– Da blir det en del av revisjonen av handlingsprogrammet i bypakka. Vi regner med å ha et nytt kostnadsoverslag for brua klart til høsten, svarer Sørli.

Naboer rammes

Tre grunneiere i Storvegen på Vestsiden som blir direkte berørt av den nye brua, har kommet med merknader til reguleringsplanen. Boligeierne reagerer blant annet på ulempen ved å få en bru og sykkelvei tett på eiendommen.

En grunneier har alt varslet erstatningskrav hvis vedkommende mister deler av eiendommen til bruprosjektet. Men kommunen vil nå forsøke å få til frivillige avtaler med de berørte.

– De får nå tilbud om et møte før sommeren. De har levert merknader til planen, men ingen har foreløpig sagt at de vil klage på vedtaket. De vil vel først se om brua blir vedtatt, sier Sørli.

Artikkeltags