Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullkantet ekstrapensjon i privat sektor. Men du kan ikke motta litt AFP. Enten får du 100 prosent eller 0 prosent. Ingen mellomting.

Derfor bør du være svært oppmerksom på AFP-kravene grensepunkter. Havner du på utsiden av kravene med en hårsbredd, mister du alle dine opptjente AFP-rettigheter. Og det er ved jobb-bytte etter fylte 53 år det er fort gjort å gå i AFP-fella, skriver Nettavisen.

Mangler én arbeidsdag, taper en million

Du må ha jobbet lenge nok i en privat AFP-bedrift for å ha rett til AFP. Kravet er minst 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år. I de siste tre årene må du ha jobbet sammenhengende i en AFP-bedrift. I teorien kan du mangle bare én arbeidsdag med opptjening og du vil sitte igjen uten en krone i AFP!

Har du en gjennomsnittsinntekt, utgjør verdien av AFP-tillegget omtrent 60.000 kroner i året, ifølge Smarte Pengers beregninger. Det forutsetter uttak fra 67 år. Med en normal marginalskatt på 38,1 prosent tilsvarer dette 37.000 kroner etter skatt. Siden utbetalingen varer livet ut, kan den fort summere seg til over én million kroner.

Har du jobb i en privat bedrift som er tilknyttet AFP og bytter arbeidsgiver i privat sektor, må du passe på at den nye bedriften også har en AFP-ordning.

Slik er AFP-reglene i privat sektor

AFP-ordningen er felles for alle ansatte i privat sektor som har AFP-avtale, gjennom Fellesordningen for AFP. Ordningen er et samarbeide mellom staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Kostnadene ved ordningen dekkes med 1/3-del av staten, resten dekkes av de tilknyttede bedriftene.

Fra du er 53 år kan du derfor begynne å tjene opp AFP. Det har stor betydning for verdien av lønnspakker i aktuelle jobber. Når du nærmer deg denne alderen, får dette stor betydning hvis du eventuelt kan velge mellom jobber i og utenfor AFP-ordningen.

Du må ha jobbet lenge nok i en privat AFP-bedrift for å ha rett til AFP. Kravet er minst 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år. I de siste tre årene må du ha jobbet sammenhengende i en AFP-bedrift. Du kan ha et avbrudd på 26 uker uten grunn, slik at kravet i praksis er arbeid i 2,5 av de siste tre årene. Hvis du er sykemeldt kan avbruddet være på 52 uker.

AFP i privat og offentlig sektor er ganske ulike

AFP i privat sektor kan utbetales tidligst fra fylte 62 år. Mens AFP i offentlig sektor er en førtidspensjon som krever at du faktisk pensjonerer deg, er AFP i privat sektor i praksis en tilleggspensjon. Den får du utbetalt uavhengig av om du jobber eller har pensjonert deg. Og den varer livet ut.

Kravet er imidlertid at du har startet utbetaling av den vanlige pensjonen fra folketrygden, minimum 20 prosent alderspensjon fra folketrygden. Du kan like fult jobbe 100 prosent mens du mottar 20 pensjonsutbetalingen fra folketrygden.

Slik søker du

Du kan søke elektronisk om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor samtidig, ved å ligge deg inn via kan du logge deg inn via nettjenesten Din pensjon. Saksbehandlingen tar kortere tid, hvis du søker om begge deler samtidig.

Du kan også søke om privat AFP ved å fylle ut et skjema, som du finner på nettsidene til Fellesordningen for AFP.

Gammel AFP

AFP (Avtalefestet pensjon)-ordningen i privat sektor gikk i 2011 fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning for arbeidstakere i alderen 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til den fleksible alderspensjon fra folketrygden.

Den gamle AFP-ordningen for ansatte i det private utfases frem mot 2015.

Siden den gamle AFP-ordningen er en tidsavgrenset ytelse mellom 62 og 67 år, vil det bli stadig færre pensjonister i den gamle ordningen, og ved utgangen av 2015 avvikles den. Alle som har tatt ut AFP på gammel ordning vil gå over på alderspensjon ved 67 år.