(frifagbevegelse.no) Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønn som er utbetalt i fjoråret. Opptjeningsåret for denne sommerens feriepenger er altså 2017.

Utbetalinger til blant annet reiseutgifter inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Mange bedrifter har utpekt juni som måneden hvor ordinær lønn erstattes av feriepenger.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Det avhenger av om du jobber i en bedrift med tariffavtale eller ikke.

Ifølge loven skal feriepengebeløpet tilsvare 10,2 prosent av det som er opptjent.

For ansatte over 60 år, som har rett til ekstra ferie, er prosentsatsen imidlertid 12,5 ifølge loven.

Tariffavtalene har bedre bestemmelser. For ansatte i tariffbedrifter er feriepengene 12 prosent av opptjeningsgrunnlaget. De eldste, over 60 år, får 14,3 prosent av fjorårets lønn i feriepenger.

Her finner du ferieloven og alle dens paragrafer

Betales det skatt av feriepenger?

Feriepenger som utbetales i ferieåret, er som hovedregel fritatt for forskuddstrekk. Det betyr at du ikke skal trekke skatt av disse når de utbetales.

Feriepengene er likevel skattepliktig inntekt for den ansatte, og med i grunnlaget for beregning av skatten for hele inntektsåret.

Det som vanligvis skjer er at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, for at det ikke skal trekkes skatt av feriepengene den måneden de utbetales.

Hvor mye ferie har jeg krav på?

Ifølge ferieloven har vi krav på 25 feriedager hvert ferieår. Ferieår er det samme som kalenderår.

Ansatte over 60 år har rett til seks ekstra feriedager. Men deles denne ekstraferien opp, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke, står det i loven.

I mange bedrifter er det vanlig å gi fem uker ferie til alle, men da er kun 25 av dagene lønnet med feriepenger.

I tariffavtalene er det annerledes. Der er den femte ferieuka nedfelt i avtalen og betalt for.

De som ikke har vært i jobb året før, har også rett til ferie, men ikke til feriepenger.

Hvem bestemmer når jeg skal ha ferie?

Som alt annet fravær fra jobben, så må også ferien avtales. LO-forbundet Handel og Kontor anbefaler at man tar en prat med sjefen i god tid før ferien, for å høre når det kan passe at den avvikles.

Ferieloven pålegger også arbeidsgiver å drøfte ferie og ferielister med den enkelte ansatte eller med den tillitsvalgte. Blir man ikke enig, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien kan tas ut.

Ansatte har krav på å ta ut 18 feriedager mellom 1. juni til 30. september.

For å ha mulighet til å påvirke, råder Handel og Kontor de tillitsvalgte til å gjøre en jobb: Ta en runde med de ansatte for å høre om når de aller helst vil ha ferie og presenter dette for ledelsen.

Man har ikke rett til å få ferie akkurat når det passer best, men med en god dialog i god tid øker sjansene for at alle blir fornøyd.

Er det helt spesielle grunner for et bestemt ferietidspunkt, vær ute i ekstra god tid.

Hva skjer dersom jeg blir syk i ferien?

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at den utsettes til senere i ferieåret. Det står i loven.

Videre heter det at ansatte som har blitt helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve å få tilsvarende antall feriedager godskrevet. I begge tilfeller kreves det at en lege dokumenterer sykdom.

Hva skjer om jeg ikke tar ut all ferien?

Ifølge loven kan man overføre inntil 12 feriedager fra ett ferieår til det neste.

Svarene på alle spørsmålene har vi funnet i ferieloven, på Altinn, i landsoverenskomsten mellom HK og Virke, samt gjennom intervju med faglig sekretær Erling Hagen ved HKs forhandlingsavdeling.