Flere dommer, noen av dem fra Høyesterett, har gitt erstatning på flere hundre tusen kroner der naboer har tatt seg til rette. 

I noen av sakene hadde naboen utvilsomt tatt en frekkis og sagd ned mange fullvoksne trær. Ofte påstår trefelleren at han tolket det slik at han hadde fått muntlig tilsagn til trefellingen. Skal du felle naboens trær, bør du få det skriftlig. 

Det er også naboer som har betalt dyrt fordi den nedsagde treet ødela telefonledninger eller bygninger, og naboene i etterkant kranglet om hvem som skulle ta regningen: Naboen som ønsket treet fjernet eller naboen hvor treet sto og som var snill og sagde det ned (men som utførte jobben elendig).

Denne artikkelen omhandler felling av naboens trær mot naboens vilje.

Følgende faktorer øker erstatningssummen:

  • Graden av uaktsomhet. Har naboen listet seg over til naboen og felt trærne er det grovt uaktsomt. Kan naboen bevise at en misforståelse ledet til fellingen, er det mindre uaktsomt.
  • Hadde trærne stor verdi for naboen, øker det erstatningen. For eksempel at de hindret innsyn fra naboer eller forbipasserende.
  • Fullvoksne trær har høyere verdi enn unge trær.

 
«Det treet står vel på vår side av grensen? Eller...»

«Det treet står vel på vår grense eller? Gjør det ikke det, da?, tenker kanskje noen, mens man innerst inne satser på at det er bedre å få tilgivelse enn tillatelse. Men en slik omtrentlig grensevurdering kan bli et dyr.

Du bør alltid sjekke grensemerkene i fjell. Trekk et stramt tau i mellom. Er du i tvil, se i kartdatabase på kommunens nettsider eller i målebrevet for eiendommen. Du kan også benytte et oppmålingsfirma.

Rettspraksis tilsier at i erstatningen skal det vektlegges hva det koster å gjenskape trærne, det vil si plante nye trær i samme størrelse. Det betyr ikke at erstatningen skal tilsvare hva det koster å få en mobilkran til å heise på plass fullvoksne furuer. Men erstatningsbeløpet skal strekke seg i retning av en slik gjenskapning av trærne.

Prinsippsak om ulovlig felling av trær

I Søgne, utenfor Kristiansand, tok en hytteeier seg til rette på naboeiendommen og hugget ned 14 furuer og toppet 5 andre. I Høyesterett ble hytteeieren dømt til å betale 400.000 kroner i erstatning til den skadelidte grunneieren. Her finner du hele dommen i saken mellom Tom Rune Stedal (tapte) og Fiskaa Funksjonær Hytteforening (vant).

Her er de viktigste momentene referert fra dommen:

Forsøkte å rettferdiggjøre det med en misforståelse. Ble avfeid:Kjernen er at Stedal, etter en løselig muntlig ordveksling med hyttelederen om mulig kutting av et ubestemt og uidentifisert antall trær, og uten å ha mottatt svar på to e-poster om dette, selv igangsatte hogst av 14 trær, pluss topping av ytterligere fem. Grunnlaget for å tro at han hadde foreningens samtykke var dermed såpass tynt at det ikke kan være tvil om at han handlet grovt uaktsomt.

Redusert salgsverdi ikke avgjørende: Partene er enige om at hytteforeningens eiendom ikke har fått redusert salgsverdi på grunn av hogsten. Det foreligger derfor ikke noe formuestap i tradisjonell forstand. Skaden ligger i den reduserte bruksnytelsen, med mindre skjerming mot innsyn fra naboeiendommen, og de negative estetiske og opplevelsesmessige konsekvensene av at et helt skogsområde er rasert.

Økonomisk tap: Det er ikke tvilsomt at utgifter til gjenoppretting av tidligere tilstand i prinsippet omfattes av begrepet «økonomisk tap» i skadeserstatningsloven § 4-1. Utgiftene til gjenopprettende tiltak vil imidlertid kunne komme opp i høye beløp. Dette vil i seg selv kunne virke preventivt og bidra til forståelsen av hvilke verdier som ødelegges ved uhjemlet hogst på annen manns grunn.

Hugsten gjorde stor endring i landskapet: Hogsten av de 14 furutrea utgjorde et ikke uvesentlig element i landskapsbilde, og hadde klare miljømessige kvaliteter. Skogen ble nyttet som lekeområde for barn, og gangstien ned til annekset går her. Landskapet står fram som langt mer nakent og mindre egnet til lek og rekreasjon etter hogsten, og annekset som mer åpent for innsyn ovenfra. Det gjør ikke skaden mindre at annekset ligger nær sjøen og er eksponert for innsyn fra den kanten.

Kostnaden for nye trær legges til grunn: Et atskillig billigere alternativ bygger på at man nøyer seg med lavere vegetasjon på mellom halvannen og fire meter for å gjenopprette tidligere innsynsvern. Det er ikke rimelig å gi erstatning basert på full og øyeblikkelig reetablering av vegetasjonen av samme kvalitet, omfang og høyde som før. 

Utplanting av fullvoksne trær er kostbart og krevende, og vil bare unntaksvis kunne kreves dekket fullt ut. Men når omgivelsenes karakter er blitt så dramatisk endret som her, ved at en hel liten skog er rasert, er det ikke urimelig at erstatningen åpner for en raskere gjenoppretting av eiendommens preg og kvaliteter enn det billigste alternativet vil føre til. Erstatningen bør sette hytteforeningen økonomisk i stand til å plante noen større trær ved siden av den mindre vegetasjonen, for å gjenopprette noe av skogfølelsen.